rubicon

A szarajevói gyilkosság

1914. június 28.
18 perc olvasás

A Fe­renc Fer­di­nánd fő­her­ceg, oszt­rák–ma­gyar trón­örö­kös el­le­ni si­ke­res me­rény­let (mely­nek so­rán hit­ve­se, Ho­hen­berg Zsó­fia her­ceg­nő is éle­tét vesz­tet­te) a po­li­ti­kai gyil­kos­sá­gok tör­té­ne­té­ben mind­máig egye­dül­ál­ló he­lyet fog­lal el. 

Egyet­len más ha­son­ló bűn­tényt sem le­het ugyanis köz­vet­len össze­füg­gés­be hoz­ni em­be­rek mil­liói­nak ha­lá­lát oko­zó há­bo­rú ki­rob­ba­ná­sá­val. 

Jól­le­het a sza­ra­je­vói gyil­kos­ság és a rá egy hó­nap­ra meg­kez­dő­dő nagy há­bo­rú kö­zött nincs ok-o­ko­za­ti össze­füg­gés, ta­gad­ha­tat­lan, hogy a tró­nö­rö­kös­pár erő­sza­kos ha­lá­la dön­tő sze­re­pet ját­szott ab­ban, hogy 1914 jú­liu­sá­ban a Mo­nar­chia Szer­biá­hoz fű­ző­dő vi­szo­nyá­ban a há­bo­rú vagy bé­ke már jó ide­je in­ga­tag egyen­sú­lya az előb­bi ja­vá­ra bil­lent el. 

Az oszt­rák–ma­gyar dön­tés­ho­zók

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.