rubicon

A szalánkeméni csata, 1691. augusztus 19.

7 perc olvasás
„Csá­szá­ri Fel­ség, legalá­za­to­sab­ban kí­vá­nok sze­ren­csét e nagy­sze­rű győ­ze­lem­hez, amellyel a Min­den­ha­tó Is­ten Fel­sé­ged fegy­ve­reit megál­dot­ta. Jól­le­het az nagy vér­ál­do­zat­ba ke­rült, ma­ga a győ­ze­lem azon­ban fe­led­tet­ni tud­ja a vesz­te­sé­ge­ket. Ez­zel szem­ben az ő vesz­te­sé­gü­ket össze sem tud­juk szá­mol­ni, és re­mél­he­tő­leg e csa­pás kö­vet­kez­té­ben olyan hely­zet­be ke­rül­nek, hogy ez év­től kezd­ve nem re­mény­ked­het­nek ko­mo­lyabb si­ker­ben.”
(Ba­de­ni La­jos je­len­té­se Li­pót csá­szár­nak, 1691. au­gusz­tus 20.)
Az 1689 óta a fran­ciák­kal és a tö­rö­kök­kel két­fron­tos har­cot ví­vó Habs­burg-ha­dak 1690-ben sú­lyos ve­re­sé­ge­ket szen­ved­tek: Thö­kö­ly tö­rök–ta­tár–ku­ruc se­re­ge Zernyestnél szét­ver­te Heissler csa­pa­tait, Belg­rá­dot, Lippát, Lu­gost és Karánsebest vissza­vet­ték a tö­rö­kök. Az újabb

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.