rubicon

A sortüzek az 1956-os forradalomban

8 perc olvasás

A tűz­fegy­ve­rek hasz­ná­la­ta a for­ra­da­lom ide­jén több ok­ból s más-más cél­lal tör­tént. Így a fegy­ver­hasz­ná­lat megíté­lé­se el­té­rő, mert más jo­gi hely­zet­ben kö­vet­ke­zett be. A for­ra­da­lom so­rán az egyik leg­ti­pi­ku­sabb je­len­ség, hogy a for­ra­dal­mi kö­ve­te­lé­se­ket ér­vé­nye­sí­te­ni aka­ró – fegy­ver­te­len – tö­me­gek szem­be­ke­rül­nek a ha­ta­lom fegy­ve­res kép­vi­se­lői­vel.

A kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra ha­tal­má­nak meg­tar­tá­sa ér­de­ké­ben min­den gát­lás nél­kül al­kal­ma­zott fegy­ve­res erő­sza­kot. No­vem­ber 4-e után – a ki­zá­ró­la­gos ha­ta­lom meg­szer­zé­se és biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból lé­pett fel fegy­ve­res erő­vel a ká­dá­ri res­tau­rá­ció. Mind­két fegy­ve­res fel­lé­pés meg­ha­tá­ro­zó for­má­ja volt a sor­tü­zek lö­ve­té­se.

M. Kiss Sán­dor de­fi­ní­ció­ja sze­rint sor­tü­ze­ken azo­kat az ese­mé­nye­ket ért­jük, ami­kor fel­fegy­ver­zett re­gu­lá­ris ala­ku­lat vagy fél­re­gu­lá­ris cso­por­to­su­lás tü­zet ad le a ha­tá­ro­zott cél­lal cso­por­to­su­ló fegy­ver­te­len ci­vil tö­meg­re, il­let­ve fegy­ver­te­len ci­vil cso­por­tok­kal együtt lé­vő fegy­ver­te­len egyen­ru­há­sok­ra. A meg­ha­tá­ro­zás egyik sar­ka­la­tos ele­me, hogy míg az egyik ol­da­lon a ha­ta­lom fegy­ve­res ere­je áll, ad­dig a má­sik ol­dal fegy­ver­te­len. Ahol a ha­ta­lom fegy­ve­re­sei­vel szem­ben fegy­ve­res fel­ke­lők lép­tek fel, tűz­harc­ról be­szé­lünk, mint pél­dául a rá­dió­nál. 

A má­sik meg­ha­tá­ro­zó elem, hogy a tö­meg fel­lé­pé­se meg­ha­tá­ro­zott cél ér­de­ké­ben tör­té­nik. Ez a cél nem­ze­ti-po­li­ti­kai kö­ve­te­lé­sek ér­vé­nye­sí­té­se. A nem meg­ha­tá­ro­zott cél­lal gyü­le­ke­ző (pl. ut­cán köz­le­ke­dő, élel­mi­sze­rért sor­ban ál­ló) em­be­rek­re leadott tűz több em­be­ren el­kö­ve­tett em­ber­ölés bűn­tet­te vagy an­nak kí­sér­le­te, il­let­ve – amennyi­ben a nem­zet­kö­zi bün­te­tő­jo­gi sza­bá­lyok­ban leír­tak­nak meg­fe­lel – em­be­ri­ség el­le­ni bűn­tett. 

Min­den sor­tűz ese­té­ben vizs­gál­ni kell a tűz­pa­rancs kér­dé­sét.

1956

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.