rubicon

A soproni plébános különös esete

I. Ferdinánd, Habsburg Mária és a magyar szuverenitás
7 perc olvasás

1527. feb­ruár 24-én Eras­mus Schre­y­er Sop­ron­ban szol­gá­ló kapi­tány le­tar­tóz­tat­ta Pa­csa Já­nos sop­ro­ni plé­bá­nost. Az eset nem is ér­de­mel­ne kü­lö­nö­sebb fi­gyel­met az utó­kor ré­szé­ről, azonban en­nek az ap­ró­nak tű­nő in­téz­ke­dés­nek a kö­vet­kez­mé­nyei alap­jai­ban ha­tá­roz­ták meg a Habs­bur­gok Mo­hács utá­ni ma­gyar­or­szá­gi be­ren­dez­ke­dé­sét. A tör­té­net két fő­sze­rep­lő­je: Habs­burg Má­ria, II. La­jos ki­rály öz­ve­gye, I. Ferdi­nánd ma­gyaror­szá­gi hely­tar­tó­ja és Pa­csa Já­nos sop­ro­ni plé­bá­nos.

A mo­há­csi csa­tát kö­ve­tő ket­tős ki­rály­vá­lasz­tás nem­csak az or­szág, ha­nem Sop­ron éle­té­ben is gyö­ke­res for­du­la­tot ho­zott. Sop­ron vá­ro­sa ugyanis 1526 ké­ső őszén meg­nyi­tot­ta ka­puit Má­ria, il­let­ve Fer­di­nánd ka­to­na­sá­ga előtt. Előbb Má­ria kül­dött mintegy 300 fő­nyi ka­to­na­sá­got egyik leg­fon­to­sabb fa­mi­liá­ri­sa, Ja­cob von Stamp ki­rály­néi va­dász­mes­ter

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.