rubicon

A reformáció eredete

5 perc olvasás

A 16. szá­zad­ban az eu­ró­pai tár­sa­dal­mat, ame­lyet addig a pápa szim­bo­li­kus ve­ze­tő sze­re­pe és a kö­zös la­tin nyel­vű kul­tú­ra egye­sí­tett, mély val­lá­si né­zet­el­té­ré­sek osz­tot­ták meg. A mi­se szer­tar­tá­sa és a pápa fenn­ha­tó­sá­ga, ami ad­dig oly ter­mé­sze­tes­nek tűnt, so­kak sze­mé­ben vissza­ta­szí­tó­vá vált. Hosszas vi­ták és fegy­ve­res küz­del­mek után kü­lön­bö­ző egy­há­zak jöt­tek lét­re. A re­for­má­ció ere­de­té­nek megér­té­sé­hez meg kell is­mer­ked­nünk az­zal, ami­nek vé­get ve­tett: a kö­zép­ko­ri ke­resz­tény val­lá­si élet sa­já­tos­sá­gai­val.

A kö­zép­ko­ri val­lás Lyoni templom, amelyet „Paradi­ csom" néven emlegettek. A nantes-i ediktum után épülhetett fel. A 17. századi festmény egy lelkipásztort ábrázol, amint egy protestáns temp­ lom gyülekezete előtt prédikál. Kálvin szerint a bibliai írások felolvasásával és magyarázatával kell ismertetni Isten üzenetét, a gyülekezet ezzel válik „egyházzá"

Ahogy

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.