rubicon

A politikai okokból Szovjetunióba hurcolt magyarok

11 perc olvasás

A „má­len­kij ro­bot” Ma­gyaror­szá­gon köz­is­mert ki­fe­je­zés. A „kis ro­bot” ar­ra utal, hogy egy-egy na­gyobb te­le­pü­lés el­fog­la­lá­sa után szov­jet fo­goly­gyűj­tő cso­por­tok rö­vid ideig, ma­xi­mum né­hány óráig tar­tó mun­ka­vég­zés ürü­gyén ci­vi­lek tíz­ez­reit fog­ták el és szál­lí­tot­ták szov­jetunió­be­li „ha­di­fo­goly­tá­bo­rok­ba”.

 

Ci­vi­lek el­hur­co­lá­sa

A ci­vil la­kos­ság egy ré­szé­nek össze­gyűj­té­se több hul­lám­ban folyt. A hely­ség­har­co­kat szór­vá­nyo­san kö­ve­tő el­hur­co­lá­sok mel­lett 1944 no­vem­be­ré­ben és de­cem­be­ré­ben a IV. Uk­rán Front sáv­já­ba tar­to­zó Kár­pá­tal­ján, a Fel­ső-Bod­rog­köz­ben, az Ung-­vi­dé­ken, va­la­mint a Ti­sza­hát tér­sé­gé­ben fa­lu­ról fa­lu­ra jár­va szisz­te­ma­ti­ku­san szed­ték össze a mun­ka­ké­pes ma­gya­ro­kat. Az el­hur­co­lá­sok har­ma­dik hul­lá­ma 1945 ele­jén egész Ke­let-Eu­ró­pá­ra ki­ter­je­dő kam­pány ke­re­té­ben zaj­lott. Ez a kam­pány a né­met nem­ze­ti­sé­gűek el­len irá­nyult, de a Ma­gyaror­szág­ról „né­met­ként” el­hur­col­tak na­gyobb ré­sze még csak né­met anya­nyel­vű sem volt, és ez­zel mind a szov­jet vég­re­haj­tók, mind a ma­gyar se­géd­ke­zők tisz­tá­ban vol­tak. 

A ci­vi­lek össze­gyűj­té­sének és ki­szál­lí­tá­sá­nak cél­ja vég­ső so­ron az volt, hogy a há­bo­rú

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.