rubicon

A politikai okokból Szovjetunióba hurcolt magyarok

11 perc olvasás

A „má­len­kij ro­bot” Ma­gyaror­szá­gon köz­is­mert ki­fe­je­zés. A „kis ro­bot” ar­ra utal, hogy egy-egy na­gyobb te­le­pü­lés el­fog­la­lá­sa után szov­jet fo­goly­gyűj­tő cso­por­tok rö­vid ideig, ma­xi­mum né­hány óráig tar­tó mun­ka­vég­zés ürü­gyén ci­vi­lek tíz­ez­reit fog­ták el és szál­lí­tot­ták szov­jetunió­be­li „ha­di­fo­goly­tá­bo­rok­ba”.

 

Ci­vi­lek el­hur­co­lá­sa

A ci­vil la­kos­ság egy ré­szé­nek össze­gyűj­té­se több hul­lám­ban folyt. A hely­ség­har­co­kat szór­vá­nyo­san kö­ve­tő el­hur­co­lá­sok mel­lett 1944 no­vem­be­ré­ben és de­cem­be­ré­ben a IV. Uk­rán Front sáv­já­ba tar­to­zó Kár­pá­tal­ján, a Fel­ső-Bod­rog­köz­ben, az Ung-­vi­dé­ken, va­la­mint a Ti­sza­hát tér­sé­gé­ben fa­lu­ról fa­lu­ra jár­va szisz­te­ma­ti­ku­san szed­ték össze a mun­ka­ké­pes ma­gya­ro­kat. Az el­hur­co­lá­sok har­ma­dik hul­lá­ma 1945 ele­jén egész Ke­let-Eu­ró­pá­ra

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.