rubicon

A politika rendőrsége a Rákosi-korszakban

28 perc olvasás

A szo­cia­lis­ta rend­szer Rá­ko­si Má­tyás ne­vé­hez kö­tő­dő kor­sza­ka egye­dül­ál­ló a magyar tör­té­ne­lem­ben: dik­ta­tú­ra so­ha ko­ráb­ban nem ér­vé­nye­sí­tett ilyen mér­té­kű tö­me­ges meg­hur­co­lást a tár­sa­da­lom leg­kü­lön­bö­zőbb ré­te­gei­vel szem­ben. En­nek ér­de­ké­ben a po­li­ti­kai rend­őr­sé­get köz­vet­len irá­nyí­tá­sa alá von­ta s a po­li­ti­ka rend­őr­sé­gé­vé tet­te. A tár­sa­da­lom min­den egyes tag­ját köz­vet­le­nül kí­ván­ta – a leg­­köz­na­pibb pri­vát szfé­rá­ban is – el­lenőriz­ni és ret­te­gés­ben tar­ta­ni. Ám Rá­ko­si sa­ját el­nyo­mó ap­pa­rá­tu­sá­ban sem bí­zott. Az erő­szak­szer­ve­ze­tek sze­mély­ze­té­vel úgy kí­ván­ta az alá­ve­tett társa­da­lom­mal szem­be­ni fe­nye­ge­tést ál­lan­dó­sí­ta­ni, hogy köz­­ben ugyanezen kádergar­ni­tú­rát is foly­to­nos bi­zony­ta­lan­ság­ban, fé­le­lem­ben tar­tot­ta.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.