rubicon

A pofon

Genfi inzultus Bethlen Istvánnal szemben
12 perc olvasás

A 16–17. századi hitvitákban testet öltő ideológiai-világnézeti ellentétek a disputálók jóvoltából pompás irodalmi foglalatba kerültek. Miközben ugyanis a felek egyre gorombább verbális fegyverekkel rontottak egymásra, szóleleményeik mint megannyi friss hajtás díszelegtek a magyar nyelv fájának egyre dúsabb koronáján. A modern idők felgyorsult tempója nemigen enged meg ilyen irodalmi fényűzést a perlők számára. Ez magyarázza, hogy míg Czeglédi István református prédikátornak 1666-ban még 448 nyolcadrét lapra volt szüksége ahhoz, hogy elvégezze Kis Imre jezsuita páter megpiricskeltetését – s a kötet még így is csonka, hiszen az officina a teljes nyomtatást be nem fejezhette –, harmadfél évszázaddal később egy ifjú emigráns újságíró a magyar kormányfőt célzó bírálatát már kénytelen – és képes – volt egyetlen jól irányzott pofonba összesűríteni. Nem kétséges: benne láthatjuk a 20. század végének tágas tömegkommunikációs mezőjében tevékenykedő orvtortavetők egyik korai előfutárát.

Az eset­ről an­nak ide­jén bő­sé­ges tu­dó­sí­tást nyúj­tott a vi­lág­saj­tó. A leg­rész­le­te­sebb be­szá­mo­lók per­sze a gen­fi és a ma­gyaror­szá­gi új­sá­gok­ban je­len­tek meg, de rö­vi­debb-hosszabb cik­kek­ben min­den fon­to­sabb lap

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.