rubicon

A nagyvezekényi csata, 1652. augusztus 26.

5 perc olvasás

„Nem mu­laszt­ha­tom el je­len­te­ni, hogy e na­pon az újon­nan Esz­ter­gom­ba ki­ne­ve­zett Musz­ta­fa bég 3000 ka­to­ná­val meg­tá­mad­ta Nyit­ra vár­me­gyét (amely a Ma­gyar Ki­rály­ság csak­nem leg­drá­gább kin­cse). Sok em­bert és mar­hát vitt ma­gá­val, fel­gyúj­tot­ta a fal­va­kat és Is­ten gyü­möl­csö­sé­ben si­ral­ma­san ga­ráz­dál­ko­dott. Er­re én, miu­tán hírt kap­tam, siet­ve össze­szed­tem 600 ma­gyar és né­met lo­vast, va­la­mint 150 mus­ké­tást és ugyanannyi haj­dút, és fel­ké­szül­tem ve­lük, hogy a sze­gény lel­ke­ket meg­ment­sük, s hogy az or­szág meg­vé­dé­séért szem­be­száll­junk ve­lük."

(Gróf For­gách Ádám ér­sekúj­vá­ri fő­ka­pi­tány je­len­té­se a nagy­ve­ze­ké­nyi csa­tá­ról, 1652. au­gusz­tus 30.)
1651-ben, né­hány hó­nap­pal azt

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta