rubicon

A nagy háború hosszú árnyéka. Az első világháború gazdasági következményei

26 perc olvasás

Mind­két há­bo­rú ha­tal­mas vesz­te­sé­ge­ket oko­zott em­be­ri éle­tek­ben és fi­zi­kai ja­vak­ban egyaránt. De a két vi­lág­há­bo­rú ha­tá­sai a gaz­da­sá­gi in­téz­mé­nyek­re és a gaz­da­ság há­bo­rú utá­ni tel­je­sít­mé­nyé­re me­rő­ben el­tértek egy­más­tól. A gaz­da­ság fej­lő­dé­sé­re az el­ső vi­lág­há­bo­rú tar­tósan ne­ga­tív ha­tást gya­ko­rolt, amely­nek fel­szá­mo­lá­sá­ra a nem­zet­kö­zi in­téz­mé­nyek kép­te­len­nek bi­zo­nyul­tak. A megol­dat­lan fe­szült­sé­gek miatt nem le­he­tett vissza­tér­ni a nor­má­lis ke­rék­vá­gás­ba, és Eu­ró­pa vég­ze­te­sen ket­té­sza­kadt: sze­gé­nyek­re és gaz­da­gok­ra, de­mok­rá­ciák­ra és dik­ta­tú­rák­ra.

Az aláb­biak­ban a nagy há­bo­rú gaz­da­sá­gi kö­vet­kez­mé­nyeit te­kint­jük át. Elő­ször a köz­vet­len ha­tá­so­kat mu­tat­juk be: mennyi­be ke­rült a hosszan el­hú­zó­dó had­vi­se­lés, il­let­ve mi­lyen em­be­ri és anya­gi ál­do­za­to­kat kö­ve­telt. Majd a köz­ve­tett ha­tá­sok­ra át­tér­ve azt vizs­gál­juk, hogy mi­ként ha­tott a há­bo­rú a glo­ba­li­zá­ci­ós fo­lya­ma­tok­ra, Eu­ró­pa vi­lág­gaz­da­sá­gi hely­ze­té­re, a gaz­da­ság­po­li­ti­ká­ra, a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti pén­zü­gyi fo­lya­ma­tok­ra és a gazdasági kon­junk­tú­rá­ra.

Az

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.