rubicon

A munkástanácsok utóvédharca, 1956

11 perc olvasás

A szov­jet fegy­ve­rek ere­jé­vel ha­ta­lom­ba he­lye­zett Ká­dár Já­nos kor­mányát sem az Egye­sült Nem­ze­tek Szer­ve­ze­té­nek köz­gyűlé­se, sem a magyar tár­sa­da­lom nem is­mer­te el le­gi­tim ha­ta­lom­nak. A ma­gyar nép Ma­gyaror­szág tör­vé­nyes kor­mány­fő­jé­nek a ju­go­szlá­viai nagy­kö­vet­sé­gen me­ne­déket ta­lá­ló Nagy Im­rét fo­gad­ta el. Ám no­vem­ber 4. után na­po­kon be­lül vi­lá­gos­sá vált, hogy a szov­jet vi­lág­bi­ro­da­lom had­se­re­ge el­len fegy­ve­res győ­zel­met nem le­het elér­ni. Mindez azon­ban nem je­len­tet­te a for­ra­da­lom vé­gét. In­kább csak an­nak újabb sza­ka­szá­ról in­do­kolt be­szél­ni. 

Az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc tör­té­ne­té­ben a szov­jet beavat­ko­zás­sal kez­dő­dő új sza­kasz fő­sze­rep­lői a mun­ká­sok ál­tal élet­re hí­vott mun­kás­ta­ná­csok vol­tak. Mun­kás­ta­ná­cso­kat nem­csak a gyá­rak­ban vá­lasz­tot­tak. No­vem­ber 8–12. kö­zött Bu­da­pes­ten több ke­rü­let­ben ke­rü­le­ti mun­kás­ta­ná­csok ala­kul­tak, majd no­vem­ber 14-én az Egye­sült Iz­zó­ban megala­kult a Nagy-­bu­da­pes­ti Köz­pon­ti Mun­kás­ta­nács, amely­nek kép­vi­se­lői két nap múl­va tár­gya­lá­so­kat kezd­tek a Ká­dár-kor­mánnyal mint a ha­ta­lom

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.