rubicon

A modernizáció területi különbségei a századelő Magyarországán

22 perc olvasás
Ma­gyaror­szág tör­té­nel­me so­rán több íz­ben kí­sé­rel­te meg a fel­zár­kó­zást Nyu­gat-­Eu­ró­pá­hoz, a „mo­dern vi­lág­hoz”, ám e fel­zár­kó­zá­si kí­sér­le­te­ket a „tör­té­ne­lem” rend­re de­rék­ba tör­te, a mo­der­ni­zá­ció (a fel­zár­kó­zás fo­lya­ma­ta) év­szá­za­dos-­sok év­ti­ze­des kény­szer­szü­ne­te­ket tar­tott. A pol­gá­ri jog­rend és tu­laj­don­vi­szo­nyok meg­te­rem­tő­dé­se után is­mét na­pi­rend­re ke­rült a fel­zár­kó­zás kér­dé­se. Az újabb mo­der­ni­zá­ciós sza­kasz a szá­zad­for­du­ló­ra, az el­ső vi­lág­há­bo­rú előt­ti évek­re je­len­tős si­ke­re­ket ért el, ugyanak­kor az or­szá­gon be­lül szá­mot­te­vő re­gio­ná­lis kü­lönb­sé­gek is mu­tat­koz­tak a mo­der­ni­zá­ció elő­re­ha­la­dá­sá­ban.

No­ha a „mo­der­ni­zá­ciós el­mé­le­tek” tör­té­ne­ti, tör­té­net­fi­lo­zó­fiai, szo­cio­ló­giai iro­dal­ma meg­le­he­tő­sen gaz­dag s a

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.