rubicon

A menetrend

Magyarország szovjetizálásának kérdései
13 perc olvasás
Ma­gyaror­szág 1945 és 1990 kö­zöt­ti tör­té­ne­té­nek alap­vo­na­lait a Szov­jetunió ha­tá­roz­ta meg. Bár a Kreml szán­dé­ká­nak és a kü­lön­bö­ző idő­sza­kok­ban ját­szott sze­re­pé­nek min­den rész­le­tét még nem is­mer­jük, a moszk­vai ve­ze­tés alap­tö­rek­vé­se – Ma­gyaror­szág szov­je­ti­zá­lá­sa és csat­lós ál­lam­má deg­ra­dá­lá­sa– így is elég­gé nyil­ván­va­ló. A szov­jet had­se­reg 1944–45-ös ma­gyaror­szá­gi te­vé­keny­sé­gé­nek „fel­sza­ba­dí­tás­ként” va­ló ér­té­ke­lé­se ezért – még ha a né­met és nyi­las ura­lom vé­gét szub­jek­tí­ven so­kan így is él­ték meg– in­do­ko­lat­lan, de legalábbis erő­sen vi­tat­ha­tó.

A ma­gyar tör­té­ne­lem meg­ha­tá­ro­zó és év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül át­po­li­ti­zált ese­mé­nye volt az a ha­tal­mi át­ren­de­ző­dés, amely a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú vé­gén tör­tént. Ma­gyaror­szág sor­sát 1945-ben a Szov­jetunió dön­töt­te el. Sztá­lin szán­dé­kai­ról azon­ban megosz­lik a szak­iro­da­lom vé­le­mé­nye.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.