rubicon

A megszállt Párizs

A város, amely nem védekezett
5 perc olvasás

1940. jú­nius 14-én a né­met Wehrmacht a fran­cia csa­pa­tok fe­lett ara­tott gyors győ­zel­me után be­vo­nult Pá­rizs­ba. A pol­gá­rok zö­me kiegye­zett a meg­szál­lók­kal, s a há­bo­rú alatt meg­le­he­tő­sen bi­zarr éle­tet élt. Csak ke­vés fran­cia lé­pett fel a meg­szál­lás el­len, mi­köz­ben a töb­biek a va­rie­ték­ben Edith Piaf san­zon­jait él­vez­ték, vagy az 1940 de­cem­be­ré­ben Ber­lin­ből át­lá­to­ga­tó, Bach h-moll mi­sé­jét be­mu­ta­tó Her­bert von Karajannak tap­sol­tak, aki bi­zo­nyí­ta­ni igye­ke­zett: Né­metor­szág­ból nem csak ka­to­nák ér­kez­nek.

Az 1940. má­ju­si né­met vil­lám­há­bo­rú ka­to­nai és er­köl­csi ka­taszt­ró­fát je­len­tett Fran­ciaor­szág szá­má­ra. Nem­csak a né­met győ­ze­lem sok­kol­ta a fran­ciá­kat, ha­nem az is, hogy ka­to­nái­kat a né­met pán­cé­lo­sok lát­ha­tóan el­lenál­lás nél­kül űz­ték ma­guk előtt; hogy po­li­ti­ku­saik el­me­ne­kül­tek Pá­rizs­ból; s hogy har­ma­dik köz­tár­sa­sá­guk ve­ze­tői kol­la­bo­rál­tak, mie­lőtt még az utol­só lö­vés el­dör­dült vol­na. S va­la­mennyi párt diszk­re­di­tál­ta ma­gát.

Fran­ciaor­szá­got a né­me­tek fel­da­ra­bol­ták: El­zász

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta