rubicon

A Margaréta hadművelet

A Magyar Királyi Honvédség ellenállási esélyei a német megszálló csapatokkal szemben 1944 márciusában
13 perc olvasás

Idő­ről idő­re fel­me­rül a kér­dés: mi lett vol­na, ha 1944 már­ciu­sá­ban Ma­gyaror­szág a be­vo­nu­ló né­met csa­pa­tok­kal szem­ben fegy­ve­res el­lenál­lást ta­nú­sít? A né­me­tek nem bíz­tak sem­mit a vé­let­len­re: gon­do­san ter­ve­zett had­mű­ve­let­re és nem egy­sze­rű be­vo­nu­lás­ra ké­szül­tek fel. Meg­volt az ere­jük ah­hoz, hogy cél­jai­kat akár fegy­ve­res harc árán is elér­jék.

 

A ma­gyar kor­mány bé­ke­ta­po­ga­tó­zá­sai miatt a Wehr­macht ve­ze­té­si tör­zse 1943 szep­tem­be­ré­ben uta­sí­tást ka­pott, hogy Ma­gyaror­szág meg­szál­lá­sá­ra dol­goz­zon ki had­mű­ve­le­ti ter­vet, amely­nek el­ső vál­to­za­ta 1943. szep­tem­ber 30-án ké­szült el. A terv a Mar­ga­ré­ta (Mar­ga­re­the) fe­dő­ne­vet kap­ta. Lé­nye­ge az volt, hogy a né­met csa­pa­tok Szer­bia, Hor­vátor­szág, Szlo­vá­kia és a Har­ma­dik Bi­ro­da­lom auszt­riai te­rü­le­te fe­lől a meg­szál­lás el­ren­de­lé­se­kor be­nyo­mul­nak az or­szág­ba, és bir­tok­ba ve­szik a fon­to­sabb ob­jek­tu­mo­kat. A ter­ve­zés so­rán a Wehr­macht ve­ze­té­si tör­zsé­nél szá­mos le­he­tő­sé­get mér­le­gel­tek a há­rom fő tér­ség­re osz­tott Ma­gyaror­szág meg­szál­lá­sá­val kap­cso­lat­ban, még szlo­vák és ro­mán csa­pa­tok be­vo­ná­sát is észak­ke­let, il­let­ve ke­let fe­lől. A vég­re­haj­tás­ra ki­je­lölt né­met ala­ku­la­tok az el­kö­vet­ke­ző

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.