rubicon

A magyarországi pénzügyigazgatás modernizációja

13 perc olvasás

„El­ha­tá­roz­tuk, hogy ma­gyar ki­rály­sá­gunk­ban a ne­künk hó­dolt hi­va­ta­lok­ból és ura­dal­mak­ból szár­ma­zó ki­rá­lyi jö­ve­del­mein­ket szük­ség­le­teink­re vissza­sze­rez­zük” – je­len­tet­te ki I. Fer­di­nánd 1527 szep­tem­be­ré­ben Bu­dán, alig há­rom hét­tel a ma­gyar ki­rá­lyi szék­vá­ros el­fog­la­lá­sa után. Az if­jú ural­ko­dó el­szánt ki­je­len­té­se jel­zés­ér­té­kű volt a ma­gyar ren­dek szá­má­ra: a ma­gyar tró­non ülő elő­deié­hez, a Ja­gel­ló­ké­hoz ké­pest sok­kal ke­mé­nyebb fis­ká­lis po­li­ti­ká­ra szá­mít­hat­nak. Azon­ban a kez­de­ti ha­tá­ro­zott ki­je­len­té­sek után I. Fer­di­nánd tö­rek­vé­sei csak kö­zel két év­ti­zed­del ké­sőbb ve­zet­tek ered­mény­re, ad­dig a Habs­burg-u­ral­ko­dó­nak sok buk­ta­tó­val és ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie, ta­lán sok­kal ne­he­zeb­bek­kel, mint azt ural­ko­dá­sa kez­de­tén gon­dol­hat­ta vol­na.

I. Fer­di­nánd ma­gyar ki­rály­ként szé­les kö­rű ki­rá­lyi jo­go­sít­vá­nyo­kon nyug­vó jö­ve­de­lem­rend­szert örö­költ elő­dei­től, ám egy na­gyon rö­vid idő­sza­kot le­szá­mít­va so­ha nem ren­del­ke­zett a Mo­hács előt­ti Ma­gyar Ki­rály­ság tel­jes te­rü­le­té­vel. A Habs­burg-or­szág­rész, amit egy­re in­kább ki­rá­lyi Ma­gyaror­szág­ként em­lí­te­nek, Fer­di­nánd ural­ma alatt je­len­tős te­rü­le­ti vál­to­zá­so­kon ment ke­resz­tül: 1529-től az ország te­rü­le­té­nek túl­nyo­mó ré­sze Sza­po­lyai (I.) Já­nos és hí­vei ke­zé­re ke­rült, így I. Fer­di­nánd ural­ma az 1530-as évek ele­jé­re lé­nye­gé­ben az or­szág szűk nyu­ga­ti sáv­já­ra szo­rult vissza, az adó­lajst­ro­mok alap­ján

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.