rubicon

A magyar vasútvonalak elleni légitámadások és a magyar zsidók deportálásának összefüggései

5 perc olvasás

1944. má­jus kö­ze­pe és jú­lius ele­je kö­zött a de­por­tá­lóvo­na­tok pá­rat­la­nul gyor­san és zök­ke­nő­men­te­sen ­ro­bog­tak vé­gig Ma­gyaror­szá­gon, Szlo­vá­kián és Len­gyelor­szág dé­li te­rü­le­tein, több mint 437 000 em­bert szál­lít­va egé­szen a gáz­kam­rák tő­szom­széd­sá­gáig, ami még a né­me­tek cso­dál­ko­zá­sát is ki­vál­tot­ta. Fel­ve­tő­dik az a fáj­dal­ma­san nyil­ván­va­ló és ké­nyes kér­dés, hogy a le­ve­gő­ből meg le­he­tett vol­na-e aka­dá­lyoz­ni vagy legalább las­sí­ta­ni a de­por­tá­lást, il­let­ve a tö­me­ges ki­vég­zé­se­ket. Er­re két­fé­le ko­moly le­he­tő­ség adó­dott vol­na: az el­ső a tö­meg­pusz­tí­tó lé­te­sít­mé­nyek, a má­so­dik az azok­hoz ve­ze­tő vas­út­vo­na­lak szét­bom­bá­zá­sa. Az aláb­biak­ban a vas­úti lé­te­sít­mé­nyek szét­rom­bo­lá­sa és a de­por­tá­lá­sok kö­zöt­ti össze­füg­gé­sek­re kí­vá­nok rá­vi­lá­gí­ta­ni.

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.