rubicon

A magyar nemesség I. Ferdinánd király bécsi udvarában

12 perc olvasás

A mohácsi vereséget követően, I. Ferdinánd mintegy negyvenesztendős uralkodása alatt a Magyar Királyság történetének egyik legnagyobb korszakváltása zajlott. A politikai, katonai és államigazgatási változások mellett azonban Ferdinánd magyar királlyá választása teljesen új helyzetet teremtett a korábban a Jagelló-uralkodók budai udvarában oly befolyásos magyar nemesség számára is. Így az 1526-os esztendő a magyar királyi udvar történetében olyan alapvető és utóbb csaknem visszafordíthatatlan átalakulást hozott, amely az uralkodói udvarok kora újkori történetében is figyelemre méltónak nevezhető.

Bár már a mo­há­csi csa­ta is ha­tal­mas vesz­te­sé­get je­len­tett a bu­dai ud­vart irá­nyí­tó ma­gyar po­li­ti­kai elit­nek és a ne­mes­ség­nek – hi­szen hat fő­pap, tu­cat­nyi bá­ró és sok száz ne­mes esett el –, a ma­gyar ki­rá­lyi udvar szá­má­ra az iga­zi vál­to­zást még­sem ez je­len­tet­te. Az iga­zi for­du­la­tot az hoz­ta, hogy Fer­di­nánd ki­rály 1527. no­vem­ber 3-i szé­kes­fe­hér­vá­ri ko­ro­ná­zá­sát kö­ve­tően pusz­tán néhány he­tet (1528. ja­nuár 20-tól feb­ruár 6-ig) tar­tóz­ko­dott elő­dei szék­he­lyén, majd tá­vo­zott a ma­gyar fő­vá­ros­ból. Ma­gyar ki­rá­lyi udvara te­hát va­ló­já­ban csak e rö­vid idő­szak­ban lé­te­zett, s ek­kor is meg­gyen­gült ál­la­pot­ban, hi­szen a ké­ső kö­zép­ko­ri bu­dai udvar ne­mes­sé­gé­nek egy ré­sze – né­hány fő­úr mel­lett el­ső­sor­ban a köz­ne­mes­ség je­len­tős cso­port­ja – Sza­po­lyai Já­nos ki­rály párt­ján állt. 

Két ud­va­ri struk­tú­ra

Mindez egyút­tal azt je­len­tet­te, hogy az egy­ko­ri bu­dai ki­rá­lyi ud­var­nak két örö­kö­se le­he­tett: a két le­gi­tim ma­gyar

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.