rubicon

A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái, 1926–1945

11 perc olvasás

A tria­no­ni bé­ke­dik­tá­tum vo­nat­ko­zó pont­jai igen sú­lyo­san érin­tet­ték a had­se­re­get. A le­győ­zött, szét­da­ra­bolt or­szág szá­má­ra mindössze 35 000 fő­nyi had­se­reg fenn­tar­tá­sát en­ge­dé­lyez­ték, meg­til­tot­ták a vi­lág­há­bo­rú­ban lét­re­jött kor­sze­rű fegy­ver­ne­mek – pán­cé­los­csa­pa­tok, lé­gie­rő, lég­vé­de­lem, ve­gyi csa­pa­tok – felál­lí­tá­sát. 1926 előtt a ru­ha­ín­sé­get a mo­nar­chiás egyen­ru­hák ma­gya­ros­sá té­te­lé­vel és ki­hor­dá­sá­val pró­bál­ták megol­da­ni. Elő­ször az 1926-ban kiadott Öl­tö­ze­ti táb­lá­zat ve­ze­tett be új ru­há­za­ti ren­det a hon­véd­ség szá­má­ra. Eb­ben ka­te­go­ri­zál­ták a tisz­tek és a le­gény­ség öl­tö­ze­ti for­máit, s az aláb­bi vi­se­lé­si ren­det ha­tá­roz­ták meg: 

  • – Dísz­öl­tö­zet rend­ben és sor­ban
  • – Dísz­öl­tö­zet ren­den és so­ron kí­vül
  • – Me­net­öl­tö­zet
  • – Tár­sa­sá­gi öl­tö­zet
  • – Ké­nyel­mes öl­tö­zet

Az öl­tö­ze­ti táb­lá­za­tot fo­lya­ma­to­san mó­do­sí­tot­ták egé­szen a há­bo­rú vé­géig, az 1926-ban meg­ha­tá­ro­zott alap­ve­tő öl­tö­ze­ti for­mák azon­ban az egész kor­sza­kon vé­gigível­tek, ezek ké­pez­ték a had­se­reg alap­ve­tő öl­töz­kö­dé­si struk­tú­rá­ját.

Ál­ta­lá­nos

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta