rubicon

A magyar gépipar a dualizmus korában

Egy magyar sikertörténet
14 perc olvasás

Ma­gyaror­szág mo­dern ipa­ro­so­dá­sá­ban az el­ső vi­lág­há­bo­rú előt­ti év­ti­ze­dek­ben két ipar­cso­port – ma úgy mon­da­nánk, hogy két „hú­zó­ága­zat” – ját­szott kiemel­ke­dő sze­re­pet. Az egyik – köz­tu­do­más sze­rint – az élel­mi­szer­ipar, ezen be­lül fő­leg a ma­lom- és a cu­kor­ipar volt. A má­sik – s ez ma már nem annyi­ra köz­tu­do­má­sú – a vas- és gé­pi­par. A tör­té­nel­mi Ma­gyaror­szág utol­só ke­res­ke­de­lem-, ipar- és köz­le­ke­dés­ügyi mi­nisz­te­re, Szte­ré­nyi Jó­zsef úgy ér­té­kel­te, hogy „ez a cso­port a ma­gyar ipar­nak egyik leg­fej­let­tebb ága”. A Gyár­ipa­ro­sok Or­szá­gos Szö­vet­sé­ge is „or­szá­gunk egyik mél­tó büsz­ke­sé­gé­nek” ne­vez­te ezt az ipar­ágat.

Az élel­mi­szer­ipar túl­sú­lya és ve­ze­tő sze­re­pe egy ipa­ri­lag kö­ze­pe­sen fej­lett ag­ráror­szág­ban ért­he­tő és ter­mé­sze­tes je­len­ség. Meg­le­pőbb vi­szont a ne­héz­ipa­ri ága­za­tok és azok kö­zött nem­csak a nyers fé­me­ket, fél­kész ter­mé­ke­ket előál­lí­tó ko­há­szat, ha­nem a fém­fel­dol­go­zás ma­ga­sabb szint­jét kép­vi­se­lő gé­pi­pa­ri

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.