rubicon

A Magyar Békeküldöttség politikai naplója

10 perc olvasás

A Wett­stein-­nap­ló – a bo­rí­tón lé­vő cím sze­rint A ma­gyar bé­ke­kül­dött­ség hi­va­ta­los nap­ló­ja, a nyi­tó­la­pon fel­tün­te­tett el­ne­ve­zés­sel: A ma­gyar bé­ke­de­le­gá­ció po­li­ti­kai nap­ló­ja – min­den va­ló­szí­nű­ség sze­rint 1920 áp­ri­lis–má­jus–jú­niu­sá­ban ké­szült a kül­ügy­mi­nisz­té­rium ké­ré­sé­re, ahol ek­ko­ri­ban ál­lí­tot­ták össze a ma­gyar bé­ke­de­le­gá­ció mű­kö­dé­sé­ről szó­ló je­len­tést. Wett­stein a ren­del­ke­zés­re ál­ló do­ku­men­tá­ció alap­ján dik­tál­hat­ta író­gép­be a nap­ló szö­ve­gét, amely rész­le­te­sen is­mer­te­ti a kül­ügy­mi­nisz­té­rium, a de­le­gá­ció és a bé­ke­kon­fe­ren­cia 1920. ja­nu­ár–jú­niu­si le­ve­le­zé­sét, a bé­ke­jegy­zé­kek be­nyúj­tá­sá­nak üte­me­zé­sét, va­la­mint a kül­dött­ség­nek a bé­ke­fel­té­te­lek ja­ví­tá­sát cél­zó, rend­kí­vül sok­ré­tű te­vé­keny­sé­gét.

Az aláb­biak­ban – íze­lí­tőül és kedv­csi­ná­ló­nak – a Wett­stein Já­nos ál­tal összeál­lí­tott, 114 gé­pelt ol­dal ter­je­del­mű nap­ló el­ső és utol­só fel­jegy­zé­seit kö­zöl­jük. A szük­sé­ges pon­to­sí­tá­so­kat [szög­le­tes zá­ró­jel­be] tet­tük. A nap­ló tel­jes szö­ve­gét hon­la­punk on­li­ne plusz ro­va­tá­ban(http://www.ru­bi­con.­hu/ magyar/ol­da­lak/on­li­nep­lusz) tesszük köz­zé. S mi­vel ez a do­ku­men­tum most el­ső íz­ben ke­rül a nyil­vá­nos­ság elé, az elekt­ro­ni­kus vál­to­zat­hoz bő­sé­ges jegy­zet­ap­pa­rá­tust csa­tol­tunk, amely meg­vi­lá­gít­ja az ese­mé­nyek hát­te­rét, tar­tal­maz­za a szö­veg­ben elő­for­du­ló sze­mé­lyek élet­raj­zi ada­tait, és – a to­váb­bi ku­ta­tá­sok meg­könnyí­té­se ér­de­ké­ben – fel­tün­te­ti a nap­ló­ban em­lí­tett do­ku­men­tu­mok le­lő­he­lyét is: ere­de­ti le­vél­tá­ri jel­ze­tü­ket, il­let­ve for­rás­kiad­vá­nyok­ban va­ló meg­je­le­né­sü­ket.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.