rubicon

A magyar békedelegáció tevékenysége

Hivatalos beszámoló
10 perc olvasás

Az aláb­biak­ban rész­le­te­ket köz­lünk a ma­gyar kül­dött­ség műkö­dé­sé­ről szó­ló hi­va­ta­los be­szá­mo­ló­ból, ame­lyet két rész­let­ben, 1920-ban, il­let­ve 1921-ben ho­zott nyil­vá­nos­ság­ra a ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­té­rium ma­gyar, fran­cia és an­gol nyel­ven. A je­len­tés össze­fog­lal­ja a leg­fon­to­sabb tud­ni­va­ló­kat a ma­gyar bé­ke­kül­dött­ség mű­kö­dé­sé­ről.

[…] A de­le­gá­ció vo­na­ta januárius 7-én reg­gel 8 óra 10 perc­kor ér­ke­zett meg a Gare de l’Est-re. Az ál­lo­má­son Hen­ry alez­re­des, a Ma­gyar Bé­ke­kül­dött­ség­hez beosz­tott ka­to­nai misszió fő­nö­ke fo­gad­ta az ér­ke­ző­ket. Megér­kez­ve a Château de Mad­rid­ba, Hen­ry alez­re­des kö­zöl­te Praznovszky fő­tit­kár­ral azo­kat a rend­sza­bá­lyo­kat, ame­lyek­nek a fran­cia kor­mány a Ma­gyar Bé­ke­kül­dött­sé­get alá­ve­tet­te. Gróf Apponyi azon­nal össze­hív­ta a fő­meg­bí­zot­ta­kat és meg­bí­zot­ta­kat rö­vid ér­te­kez­let­re, ame­lyen a de­le­gá­ció összes tag­jai­nak uta­sí­tást adott az egy­ön­te­tű kül­ső vi­sel­ke­dés­re, azután fel­kér­te őket, hogy min­den es­te 6 óra­kor őt ke­res­sék fel a fo­lyó ügyek meg­be­szé­lé­sé­re. A na­pi ér­te­kez­le­te­ken, ame­lyek­ről gróf Csáky Ist­ván rend­sze­re­sen jegy­ző­köny­vet vett föl, a fel­me­rü­lő kér­dé­sek nyer­tek elin­té­zést. Ezen köz­pon­ti szerv út­ján

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.