rubicon

A madéfalvi veszedelem

A székelyek küzdelme a szabadságért
24 perc olvasás

Az 1762–1764-es éve­ket a tör­té­ne­lem iránt ér­dek­lő­dők rend­sze­rint a „madéfalvi ve­sze­de­lem” fo­gal­má­val tár­sít­ják. Nagy­részt azért, mert a Má­ria Te­ré­zia csá­szár- és ki­rály­nő ál­tal el­ren­delt, a ter­ror esz­kö­zei­vel erő­sza­ko­san elin­dí­tott ha­tár­őr­sé­gi szer­ve­ző­mun­ka a csí­ki Madéfalván va­ló­sá­gos tö­meg­mé­szár­lás­ba tor­kollott. Ezt a tra­gi­kus ese­ményt ne­vez­te az utó­kor – nem alap­ta­la­nul – madéfalvi ve­sze­de­lem­nek, amely per­sze az egész szé­kely­ség ve­sze­del­me volt. Je­len­té­se va­ló­sá­gos és jel­ké­pes is.

Köz­is­mert, hogy Ma­gyaror­szág fel­sza­ba­dí­tá­sá­val egy idő­ben a Habs­burg-ha­ta­lom a bi­ro­da­lom­hoz csa­tol­ta Er­délyt is, s kü­lönál­lá­sát fenn­tar­tot­ta egé­szen 1848-ig. Min­den uniós kí­sér­le­tet, akár rész­le­gest is, ha­tá­ro­zot­tan eluta­sí­tott, mert Er­déllyel cél­jai vol­tak. Az ud­var gon­dolt az ás­vány­kin­csek kiak­ná­zá­sá­ra, az adó­be­vé­te­lek nö­ve­lé­sé­re s nem utol­só­sor­ban ka­to­nai rend­sze­ré­nek átala­kí­tá­sá­ra a bi­ro­da­lom ke­le­ti ha­tá­rai­nak biz­ton­sá­go­sabb vé­del­me ér­de­ké­ben. Ezért nem ké­sett el­kép­ze­lé­sei­nek

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.