rubicon

A Luftwaffe újjáépítése

Légierő-fejlesztés és légi háborús doktrínák a második világháború előtt
13 perc olvasás

Az 1919. évi versailles-i bé­ke­szer­ző­dés ér­tel­mé­ben va­la­mennyi né­met re­pü­lő­gé­pet át kel­lett ad­ni a győz­te­sek­nek, vagy meg kel­lett sem­mi­sí­te­ni. A bé­ke­szer­ző­dés a pol­gá­ri és ka­to­nai cé­lú re­pü­lő­gé­pek gyár­tá­sát egyaránt meg­til­tot­ta Né­metor­szág szá­má­ra. Csak 1926-ban – miu­tán fel­vet­ték Né­metor­szá­got a Nép­szö­vet­ség­be – en­ge­dé­lyez­ték is­mét a pol­gá­ri re­pü­lő­gé­pek gyár­tá­sát. A ti­la­lom felol­dá­sát kö­ve­tő év­ben az or­szág­ban már 17 ki­sebb re­pü­lő­gép­gyár­tó mű­hely lé­te­zett. Nagy­üzem­ként azon­ban egye­dül a des­saui Jun­kers mű­vek mű­kö­dött. 1927-ben Né­metor­szág 200 re­pü­lő­gé­pet ál­lí­tott elő. 1933-ig nem is si­ke­rült a töb­bi nagy­ha­ta­lom fej­lesz­té­si elő­nyét be­hoz­niuk, ek­kor még min­dig az 1918. évi gyár­tá­si szín­vo­na­lon tar­tot­tak, mi­vel a ne­héz re­pü­lő­gép-mo­to­rok gyár­tá­sát to­vább­ra is ti­lal­maz­ták. Nagy szé­riá­jú gyár­tás­ra egyik re­pü­lő­gép­gyár sem volt al­kal­mas. A vi­lág­gaz­da­sá­gi vál­ság a re­pü­lő­gép­i­part is sú­lyo­san érin­tet­te: a Jun­kers mű­vek csőd­be ju­tott, így 1933-ban Né­metor­szág­ban mindössze 33 re­pü­lő­gép ké­szült.

Az első radarral is felszerelt német gép, a Me-110 D vadászbombázó. 1943-tól éjszakai bevetésekre használták.

A Hit­ler ve­zet­te nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta párt ha­ta­lom­ra ju­tá­sá­val a fej­lő­dés új irá­nyo­kat vett. A gen­fi le­sze­re­lé­si tár­gya­lá­sok meg­hiú­su­lá­sa után – mi­vel azt a né­met kö­ve­te­lést, hogy a töb­bi ál­lam is sze­rel­jen le a né­met szint­re, nem tel­je­sí­tet­ték – Né­metor­szág 1933. ok­tó­ber 14-én ki­lé­pett a Nép­szö­vet­ség­ből, s fegy­ver­kez­ni kez­dett. Ek­kor­ra már a kör­nye­ző or­szá­gok je­len­tő­sen nö­vel­ték fegy­ver­ze­tü­ket és had­se­re­gük lét­szá­mát: Fran­ciaor­szág bé­ke­idő­ben 724 ezer, Bel­gium 113 ezer, Len­gyelor­szág 275 ezer, Cseh­szlo­vá­kia 140 ezer főt tar­tott fegy­ver­ben.

A mo­dern re­pü­lő­gép­tí­pu­sok hí­ján a bi­ro­dal­mi kor­mány úgy­ne­ve­zett „ri­zi­kó-lé­gie­rő” felál­lí­tá­sát ha­tá­roz­ta el. A bi­ro­da­lom meg­vá­sá­rol­ta a Jun­kers mű­ve­ket, a töb­bi üze­met pe­dig ál­la­mi meg­bí­zá­sok­kal men­tet­te meg. A rend­kí­vül fel­gyor­sí­tott, hek­ti­kus

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.