rubicon

A leventemozgalom

16 perc olvasás

Az el­ső vi­lág­há­bo­rút le­zá­ró tria­no­ni bé­ke­szer­ző­dés min­den szem­pont­ból kény­szer­pá­lyá­ra ál­lí­tot­ta Ma­gyaror­szá­got. Az egyez­mény ka­to­nai előírá­sai ma­xi­ma­li­zál­ták a had­se­reg lét­szá­mát, a tisz­ti­kar ál­lo­má­nyát, és meg­til­tot­ták az ál­ta­lá­nos had­kö­te­le­zett­sé­get. A kez­det­től fog­va re­ví­zió­ra ké­szü­lő ma­gyar po­li­ti­kai és ka­to­nai ve­ze­tést e ren­del­ke­zé­sek fáj­dal­ma­san érin­­tet­ték. Jo­go­san me­rült fel a kér­dés, mi le­gyen a tu­laj­don­kép­pen fe­les­le­ges­sé vá­ló, ezál­tal le­sze­re­lés­re ke­rü­lő tisz­tek­kel, és ho­gyan tart­sák szin­ten a ma­gyar had­se­re­get, ho­gyan biz­to­sít­sa­nak szá­má­ra meg­fe­le­lően ki­kép­zett után­pót­lást, hi­szen szá­mol­tak az­zal, hogy az el­vesz­tett te­rü­le­tek visz­sza­szer­zé­sé­re idő­vel majd ka­to­nai úton nyíl­hat le­he­tő­ség. Ezen­kí­vül tisz­tá­ban vol­tak az­zal, hogy az or­szág kö­rül for­má­ló­dó el­len­sé­ges kis­an­tant gyű­rű miatt is szük­ség van a ma­gyar ka­to­na­ság megerő­sí­té­sé­re. Vé­gül fon­tos té­nye­ző volt szá­muk­ra az is, hogy a nem­ze­ti gon­dol­ko­dás­ban je­len­tős he­lyet fog­lal­tak el a ma­gyar ka­to­nai múlt, men­ta­li­tás és az egy­ko­ri si­ke­rek ro­man­ti­kus em­lé­kei. Ép­pen e té­nye­zők miatt a meg­gyen­gült ma­gyar had­se­reg tá­mo­ga­tá­sá­ra 1921-ben megala­kí­tot­tak egy if­jú­sá­gi test­ne­ve­lé­si moz­gal­mat, a le­ven­tét, amely a Hor­thy-kor­szak egyik leg­jel­lem­zőbb szer­ve­ze­te lett.

Az

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.