rubicon

A Ku-Klux-Klan története

Egy amerikai tragédia
17 perc olvasás

Ha va­la­kit el­nyo­munk, sa­nyar­ga­tunk és ki­zsák­má­nyo­lunk, tar­ta­ni fo­gunk a bosszú­já­tól. Ha ezt sok em­ber­rel, egy egész nép­pel tesszük, még­pe­dig sok-sok éven át, az ag­go­dal­munk is ará­nyo­san na­gyobb lesz. Az ame­ri­kai Dé­len a fe­hé­rek­nek min­den okuk meg is volt er­re a fé­le­lem­re, kü­lö­nö­sen ami­kor a pol­gár­há­bo­rú vég­re vé­get ve­tett a vi­lág utol­só tö­me­ges rab­szol­ga­mun­kán ala­pu­ló gaz­dál­ko­dá­si for­má­já­nak. So­kan kám­zsát öl­töt­tek hát, hogy an­nak jó­té­kony rej­te­ké­ben áll­ja­nak bosszút sa­ját fé­lel­mei­kért, vesz­te­sé­gei­kért, egész el­tűnt vi­lá­gu­kért. 

A fe­hé­rek rassziz­mu­sa át- meg át­szö­vi az ame­ri­kai tör­té­nel­met. Volt, ami­kor több­mil­liós szer­ve­ze­tek­ben ma­ni­fesz­tá­ló­dott, mint a Ku-K­lux-K­lan kar­rier­jé­nek csúcs­pont­ján. Volt, ami­kor hi­va­ta­los szeg­re­gá­ció­ban, ter­ro­ris­ta me­rény­le­tek­ben, lin­cse­lé­sek­ben… És sok­kal gyak­rab­ban a min­den­na­pok csen­des, ki­tar­tó fa­ji gyű­löl­kö­dé­sé­ben. Mi­köz­ben a lát­vá­nyos ren­dez­vé­nyek­ről, or­szá­gos fi­gyel­met kel­tő skan­da­lu­mok­ról, éj­fé­li szel­lem­lo­va­so­król és lán­go­ló ke­resz­tek­ről ol­va­sunk, min­dig szem előtt kell tar­ta­nunk ezt a sok­kal mé­lyebb va­ló­sá­got, egy prob­lé­más múlt szé­gyen­te­li örök­sé­gét. 

 

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.