rubicon

A kommunizmus bűnei

Százmillió halott? Egy tragédia mérlege
24 perc olvasás

Mi­vel ma­gya­ráz­hat­juk, hogy a mar­xis­ta–le­ni­nis­ta rend­szerek hagy­ták ránk a szá­­zadleg­na­gyobb he­ka­tom­báit? Stépha­ne Co­ur­to­is, az 1997-ben meg­je­lent A kom­mu­niz­mus fe­ke­te köny­vé­nek szer­kesz­tő­je pró­bál vá­laszt ad­ni e kér­dés­re. E könyv meg­je­le­né­se ese­mény volt, mert a vi­ták­kal és po­lé­miák­kal együtt ala­po­san mó­do­sí­tot­ta a kom­mu­niz­mus­ról al­ko­tott ké­pün­ket.

1917 óta va­la­mennyi kom­mu­nis­ta rend­szer bű­nös rend­szer volt. Le­nin majd Sztá­lin Szov­jetunió­ja, a kom­mu­nis­ta Kí­na, Pol Pot Kam­bo­dzsá­ja, Ku­ba vagy Észak-­Ko­rea több mil­lió em­ber ha­lá­láért fe­le­lős. Ma már jól is­mer­jük a po­li­ti­kai ki­vég­zé­sek, a Gu­lag és egész né­pek ki­te­le­pí­té­sé­nek tör­té­ne­teit. Az ál­do­za­tok szá­má­hoz hoz­zá kell ad­nunk azon éh­ín­sé­gek ál­do­za­tait, me­lye­ket nemegy­szer ma­ga a ha­ta­lom oko­zott. El kell ké­szí­te­nünk e rom­bo­ló és gyil­kos me­cha­niz­mus mér­le­gét. Azt is meg kell ér­te­nünk, ho­gyan vál­ha­tott egy fel­sza­ba­dí­tó cél­lal meg­fo­gal­ma­zott po­li­ti­kai ideál em­be­re­ket felőr­lő gé­pe­zet­té. Ma már sen­ki sem ta­gad­hat­ja vagy vi­tat­hat­ja a té­nye­ket.

Mi a kommunizmus?

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.