rubicon

A Komintern

A kommunista galaxis keletkezése
28 perc olvasás
A kom­mu­niz­mus föld­raj­zi ter­je­dé­se sem­mi­lyen más mo­dern politi­kai moz­ga­lo­mé­hoz sem ha­son­lít­ha­tó. Szét­bon­ta­ko­zá­sa új­sze­rű vi­lág­je­len­ség­gé vált. A nem­zet­kö­zi­ség a kom­mu­nis­ta ideo­ló­gia és dokt­rí­na alap­ve­tő össze­te­vő­je volt. Az in­ter­na­cio­na­liz­mus a lé­nye­gé­hez tar­to­zott an­nak apo­li­ti­kai lá­to­más­nak, amely sze­rint az em­be­rek ér­de­kei ál­ta­lá­no­sak, és ha meg­szűn­nek az osz­tá­lyok, meg­va­ló­sul az em­be­ri­ség vi­lág­egy­sé­ge.

Az utób­bi év­ti­ze­dek­ben a tör­té­net­írás töb­bet fog­lal­ko­zott a kom­mu­niz­mu­sok nem­ze­ti kü­lön­bö­ző­sé­gé­vel és ke­ve­seb­bet a nem­zet­kö­zi szer­ve­zés­mó­dok­kal. A tör­té­né­sze­ket, vér­mér­sék­le­tük sze­rint, megosz­tot­ták ezek a kér­dé­sek. A kom­mu­nis­ták­kal ro­kon­szen­ve­ző tör­té­né­szek fő­ként a nem­ze­ti gya­kor­lat­ra fi­gyel­tek, a kom­mu­nis­ta­el­le­nes beál­lí­tott­sá­gúak pe­dig a kom­mu­nis­ta te­vé­keny­ség nem­zet­kö­zi össze­han­go­lá­sá­ra és köz­pon­to­sí­tá­sá­ra fi­gyel­mez­tet­tek. Eze­ket a vá­lasz­tó­vo­na­la­kat má­ra

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.