rubicon

A kitűnők

A korszak kulturális kitüntetettjei
5 perc olvasás

Hor­thy Mik­lós kor­mány­zó Kle­bels­berg Ku­nó kul­tusz­mi­nisz­ter elő­ter­jesz­té­se nyo­mán 1930. ok­tó­ber 11-én ír­ta alá a Cor­vin-lánc, a Cor­vin-ko­szo­rú és a Cor­vin-dísz­jel­vény ala­pí­tó okira­tát. Az el­ső lán­cot ma­ga az elő­ter­jesz­tő kul­tusz­mi­nisz­ter kap­ta, majd a né­hány hó­nap­pal ké­sőbb tar­tott átadá­si ün­nep­sé­gen még ki­len­cen kap­tak Cor­vin-lán­cot, és 59-en az ala­cso­nyabb fo­ko­zat­nak szá­mí­tó Cor­vin-ko­szo­rút. A sza­bály­zat sze­rint az élő Cor­vin-lán­co­sok szá­ma nem ha­lad­hat­ta meg a ti­zen­ket­tőt (1940-től, Er­dély vissza­té­ré­se után a ti­zen­ötöt), a ko­szo­rú­so­ké pe­dig a hat­va­nat. A sú­lyos ezüst­lán­con ló­gó, Má­tyás ki­rályt áb­rá­zo­ló ér­mék­ből nem is volt több egy tu­cat­nál: az el­huny­ta­két vissza kel­lett jut­tat­ni a kor­mány­zói ka­bi­net­iro­dá­ba, ahon­nan to­váb­bí­tot­ták az új ki­ne­ve­zet­tek­nek. 

A dí­ja­zot­tak név­so­rán vé­gig­te­kint­ve jól lát­szik, hogy a lán­cot job­bá­ra a rend­szer­hez lo­já­lis csúcs­ér­tel­mi­sé­giek kap­ták, míg a ko­szo­rú­val dí­ja­zot­tak kö­re lé­nye­ge­sen tar­kább esz­mei ké­pet mu­tat, olyannyi­ra, hogy kö­zü­lük 18-an az 1948 utá­ni új rend­szer leg­ma­ga­sabb mű­vé­sze­ti ki­tün­te­té­sét, a Kos­suth-dí­jat is meg­kap­ták.

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.