rubicon

A kisantant

1920-1938
21 perc olvasás

A két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti idő­szak­ban a kis­an­tant mint po­li­ti­kai-ka­to­nai szö­vet­sé­gi rend­szer alap­ve­tően meg­ha­tá­roz­ta a kö­zép-­eu­ró­pai or­szá­gok kül-, ka­to­na- és gaz­da­ság­po­li­ti­ká­ját. A kis­an­tant 1920–21-ben szü­le­tett meg, és for­má­li­san 1938 ok­tó­be­ré­ben – az El­ső Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság szö­vet­sé­gi ál­lam­má átala­ku­lá­sá­val – szűnt meg. A kis­an­tant 18 éves tör­té­ne­tét hat nagy sza­kasz­ra le­het osz­ta­ni, ezen sza­ka­szok jel­lem­zői­nek be­mu­ta­tá­sá­val vá­zol­juk fel a Ma­gyaror­szág el­len lét­re­jött koa­lí­ció rö­vid tör­té­ne­tét.

A kis­an­tant gon­do­la­ta már az el­ső vi­lág­há­bo­rú alatt meg­szü­le­tett, ami­kor a cseh–szlo­vák, dél­szláv, lengyel és ro­mán emig­rá­ciók meg­pró­bál­ták Mo­nar­chia-el­le­nes po­li­ti­kai te­vé­keny­sé­gü­ket össze­han­gol­ni. Ez a kí­sér­let az 1918 áp­ri­li­sá­ban Ró­má­ban meg­tar­tott Mo­nar­chia El­nyo­mott Né­pei­nek Kong­resszu­sá­ban csú­cso­so­dott ki. Ez a kong­resszus az Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chia fel­da­ra­bo­lá­sa mel­lett fog­lalt ál­lást, aminek ér­de­ké­ben az emig­rá­ciók a kis

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.