rubicon

A királyi család utolsó gödöllői napjai

Gödöllői trilógia 2.
7 perc olvasás

Az 1867-ben ki­rá­lyi pi­he­nő­re­zi­den­cia­ként be­ren­de­zett gö­döl­lői kas­tély szí­nes ud­va­ri éle­te há­rom év­ti­zed után, Er­zsé­bet ki­rály­né ha­lá­lát (1898) kö­ve­tően el­csen­de­se­dett. Az agg ural­ko­dó, Fe­renc Jó­zsef egy­re rit­káb­ban lá­to­ga­tott el a szép, de ke­se­rű­vé vált em­lé­ke­ket idé­ző ódon épü­let­be, s ha jött, ak­kor is in­kább egy-egy dél­utá­ni va­dá­szat­ra ér­ke­zett. A sze­mély­zet 1911-ben ta­lál­koz­ha­tott őfel­sé­gé­vel utol­já­ra, s tá­voz­tá­val a fé­nyes la­kosz­tá­lyok bú­to­rai­ra tett vé­dő­hu­za­to­kat hosszú éve­ken át le sem kel­lett ven­ni. 1916 vé­gé­től a vi­lág­há­bo­rú ne­héz ter­heit örök­lő IV. Ká­roly ural­ko­dá­sá­nak rö­vid két esz­ten­de­je alatt csu­pán né­hány vil­lám­lá­to­ga­tást tett Gö­döl­lőn. Elő­ször 1917. au­gusz­tus 20-án, ami­kor a kas­tély mel­lék­szár­nyai­ban be­ren­de­zett ha­di­kór­házat ke­res­te fel, majd rö­vid va­dá­szat­ra in­dult a val­kói er­dő­be. 1918. ja­nuá­ri és áp­ri­li­si lá­to­ga­tá­sa­kor már csak a kór­ház­ra volt idő, s csu­pán né­hány órát töl­tött a kas­tély­ban. A ne­gye­dik, több­he­tes­re ter­ve­zett csa­lá­di lá­to­ga­tás 1918. ok­tó­ber 23-án kez­dő­dött vol­na, ép­pen ak­kor, ami­kor a Mo­nar­chia ka­to­nai ve­re­sé­ge már nyil­ván­va­ló­vá vált, és a több év­szá­za­dos Habs­burg Bi­ro­da­lom min­den eresz­té­ké­ben meg­re­me­gett.

Ok­tó­ber

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.