rubicon

A KGB Szerovtól Krucskovig

Állambiztonság a Szovjetunióban
18 perc olvasás

A totalitáriánus rendszerek létezések feltétele az erőszak, a lakosságra gyakorolt állandó nyomás. A sztálini rendszer kiépülésével párhuzamosan az állambiztonsági szervek egyre nagyobb hatalomra tettek szert, a politikai ellenfelekkel való leszámolásban a politika játékszereivé váltak. Hruscsovnak az SZKP XX. kongresszusán elmondott titkos beszéde azonban csapást mért az állambiztonsági szervekre is, vezetőit arra késztetve, hogy a lakosság millióinak ellenőrzésére és engedelmességre kényszerítésére új formákat és módszereket alkalmazzanak. A Lenin és Sztálin alatt alkalmazott fizikai terrort egyre inkább a szellemi, ideológiai terror váltja fel. Andropov volt az első, aki rájött, hogy a széles körű „gulágosítás” nem csupán diszkreditálja a Szovjetuniót és az SZKP-t a világ szemében, de nem is hatékony.

Sztá­lin ha­lá­la után, 1953 ta­va­szán Be­ri­ja a Belügy­mi­nisz­té­riu­mot és az Ál­lam­vé­del­mi Mi­nisz­té­riu­mot Belügy­mi­nisz­té­rium el­ne­ve­zés alatt egye­sí­tet­te. Ez az ál­la­pot azon­ban még egy évig sem tar­tott. Az SZKB KB El­nök­sé­ge már 1954. feb­ruár 8-án úgy ha­tá­ro­zott, hogy a Belügy­mi­nisz­té­rium szer­ve­ze­te

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta