rubicon

A keresztény tökéletesség

Aszkézis és kereszténység
8 perc olvasás

A test fegyelmezése tekintélyes hagyománnyal bírt az ókori társadalmakban, melyek filozófiai és vallási meggondolásokból egyformán nagyra értékelték az önmegtartóztatást. Test és társadalom, test és lélek kapcsolatát a különböző vallások és bölcseleti irányzatok másképp magyarázták, de az aszkézist a transzcendenshez vezető útnak tekintették pogányok, zsidók és keresztények egyaránt. Miért és hogyan alakult ki az önmegtartóztatás és önmegtagadás hagyománya a kereszténységben? Miért gondolták úgy a keresztények, hogy az aszkéta életmód közelebb viszi őket Isten országához?

A Jé­zus-moz­gal­mat kez­det­től jel­le­mez­te a meg­tar­tóz­ta­tás, bár ezalatt nem egy­sze­rűen tes­ti ön­fe­gyel­met ér­tet­tek: ezt kö­te­le­zően egé­szí­tet­ték ki a bűn­bá­nat, imád­ság, jó­té­kony­ko­dás, ala­mizs­nál­ko­dás és az ir­gal­mas­ság cse­le­ke­de­tei. Az ős­ke­resz­tény gyü­le­ke­ze­tek va­la­mennyi tag­ja „szent” volt: a pogány vi­lág­gal szem­ben szen­tek­nek, tisz­ták­nak tar­tot­ták ma­gu­kat. Az asz­ké­zis gya­kor­la­ta az ős­ke­resz­tény egy­ház bűn­bá­na­ti fe­gyel­mé­nek ala­ku­lá­sá­hoz kap­cso­ló­dik. A gnosz­ti­kus szek­ták szél­ső­sé­ges for­má­ban gya­ko­rol­ták az ön­meg­tar­tóz­ta­tást. 

A test fe­gyel­me­zé­se a szer­ze­te­si élet fon­tos al­ko­tó­ré­sze, de nem azo­nos a szer­ze­tes­ség­gel, vagyis min­den szer­ze­tes asz­ké­ta, de nem min­den

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.