rubicon

A Kelta Tigris

Az ír gazdasági siker
17 perc olvasás

Íror­szág gaz­da­sá­ga ke­ve­sebb mint egy ge­ne­rá­ció alatt tel­je­sen átala­kult. Az ez­red­for­du­ló utá­ni Íror­szág vi­rág­zó gaz­da­sá­ga tö­ké­le­tes el­len­té­te a húsz év­vel ko­ráb­bi gyen­ge, stag­ná­ló gaz­da­ság­nak. A nyolc­va­nas évek kö­ze­pén az ál­lam­ház­tar­tás ka­taszt­ro­fá­lis hely­zet­ben volt, a tár­sa­da­lom és a gaz­da­ság gyen­ge­sé­gét pe­dig a fő­leg Nagy-B­ri­tan­niá­ba vagy Ame­ri­ká­ba emig­rá­ló írek ha­tal­mas szá­ma mu­tat­ta. 

Egy­szer csak min­den meg­vál­to­zott. Íror­szág hir­te­len Eu­ró­pa legerő­sebb gaz­da­sá­gá­vá vált és min­den ve­tély­tár­sá­nál gyor­sabb nö­ve­ke­dést pro­du­kált. Ez a gaz­da­sá­gi átala­ku­lás mély ha­tás­sal volt a tár­sa­dal­mi és a kul­tu­rá­lis szfé­rá­ra is. Íror­szág­ban az élet majd­nem min­den te­rü­le­tét átala­kí­tot­ta az újon­nan meg­ter­melt jö­ve­de­lem. Ho­gyan lett Íror­szág az összeom­lás szé­lén ál­ló ál­lam­ból olyan or­szág­gá, ahol a po­li­ti­ku­sok­nak ad­dig so­sem ta­pasz­talt ál­la­mi be­vé­tel áll ren­del­ke­zé­sé­re? Ho­gyan vált Íror­szág Eu­ró­pa egyik leg­sze­gé­nyebb ál­la­má­ból az egyik leg­gaz­da­gab­bá?

Az

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.