rubicon

A kapcsolati háló

Gróf Bethlen István politikai holdudvara
4 perc olvasás

A Hor­thy-rend­szer tár­sa­da­lom­tör­té­ne­té­vel, a kor­szak elit­cso­port­ja­i­val fog­lal­ko­zó tör­té­ne­ti szak­iro­da­lom egyetért ab­ban, hogy a vizs­gált cso­por­tok leírá­sá­ra a po­li­ti­kai osz­tály, a kor­mány­zó ré­teg és a mul­ti­po­zi­ci­o­ná­lis elit fo­gal­mai is al­kal­ma­sak, no­ha né­mi­leg el­té­rő je­len­tés­tar­ta­lom­mal bír­nak. A po­li­ti­kai osz­tály a po­li­ti­kai dön­té­sek jo­gát in­téz­mé­nye­sen ki­sa­já­tít­ja, a kor­mány­za­ti ha­ta­lom szer­ve­ze­ti rend­sze­ré­be ol­vasz­tott po­li­ti­kai elit pe­dig nem más, mint a kor­mány­zó ré­teg. Amennyi­ben ez utób­bi cso­port ál­tal el­fog­lalt po­zí­ció­kat te­kint­jük – tör­vény­ho­zó ha­ta­lom, vég­re­haj­tó ha­ta­lom és a kor­po­ra­tív nyo­más­gya­kor­lás meg­ha­tá­ro­zó sze­rep­kö­rei (pres­su­re gro­u­pok) –, könnyű­szer­rel a mul­ti­po­zi­ci­o­ná­lis elit­hez ju­tunk. Az osz­tály­ura­lom és eli­tu­ra­lom pár­hu­za­mos gya­kor­lá­sa a po­zí­ció­hal­mo­zá­so­kon ke­resz­tül olyan po­li­ti­kai eli­thá­ló­kat, hold­ud­va­ro­kat ala­kí­tott ki, me­lyek nem csu­pán a hi­va­ta­los és lát­ha­tó szín­te­re­ken mu­tat­koz­tak meg (po­li­ti­cal ci­ty), de a meg­ha­tá­ro­zó po­li­ti­kai sze­rep­lők in­for­má­lis vi­szony­rend­sze­ré­ben is.

Gróf

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.