rubicon

A jaltai rendszer

17 perc olvasás
A második világháborút három nagy konferencia zárta le. A szövetséges hatalmak – a majdani győztesek – Teheránban, Jaltán és Potsdamban fogalmazták meg, milyen békefelté­te­lekkel hajlandóak megegyezni a legyőzöttekkel, s milyennek kívánják látni a háború utáni új világrendet. Mivel a döntő kérdések a jaltai konferencián dőltek el, ma már erről a Krím félszigeti üdülőhelyről nevezzük el azt a nem­zet­kö­zi rend­szert, amely a 20. század második felében, kö­zel fél év­szá­za­don ke­resz­tül meg­ha­tá­roz­ta a vi­lág sor­sát, s amely oly sokáig örök­ké­va­ló­nak tűnt. A jal­tai­nak ne­ve­zett rend­szer azonban alap­ve­tően kü­lön­böz­ött a mo­dern vi­lág­tör­té­ne­lem­ben korábban lé­te­zett rend­sze­rektől. Az alább ismertetett megkülönböztető jegyek közül talán a legfontosabb, hogy a veszt­fá­liai, a bé­csi vagy a versailles-i béke ered­mé­nye­képp kialakuló nem­zet­kö­zi rend­szerek egyikében sem volt az egyes alkotóelemek kö­zött olyan ér­ték­be­li kü­lönb­ség és tar­tós szem­ben­ál­lás, mint ami a jal­tait jel­le­mez­te.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.