rubicon

A hűség „jutalma"

A németek elűzése Sopronból, 1946
14 perc olvasás

Sop­ron­ból 1946. áp­ri­lis–má­jus so­rán kb. 7-8000 em­bert te­le­pí­tet­tek ki. A sop­ro­ni né­met­ség, amely 1921-ben a nép­sza­va­zás al­kal­má­val ki­fe­jez­te Ma­gyaror­szág irán­ti lo­ja­li­tá­sát, 25 év­vel a nép­sza­va­zás után, 1946 ele­jén jog­gal várt a ma­gyar ál­lam­tól kü­lön el­bá­nást, bí­zott ab­ban, hogy va­gyo­nát nem ve­szí­ti el, és nem kell el­hagy­nia ha­zá­ját. Re­mé­nyeik­ben azon­ban csa­lód­niuk kel­lett.

A ma­gyar köz­vé­le­mény a ha­zai né­met­ség ese­tén gyak­ran hasz­nál­ja össze­fog­la­lóan a sváb ki­fe­je­zést. Va­ló­já­ban a nyu­gat-­ma­gyaror­szá­gi né­me­tek a zárt né­met nyelv­te­rü­let ré­szét ké­pez­ve már a 13–14. szá­zad­ban több hul­lám­ban, fo­lya­ma­to­san ér­kez­tek a szom­szé­dos auszt­riai és dél­né­met te­rü­le­tek­ről er­re a vi­dék­re. Meg­te­le­pe­dé­sük a tö­rök kiűzé­se utá­ni ún. „sváb” be­te­le­pí­tés­sel nin­csen össze­füg­gés­ben, így ez a ki­fe­je­zés Sop­ron­ban nem is volt hasz­ná­la­tos. 

Sop­ron, a nyu­gat-­ma­gyaror­szá­gi tér­ség né­me­tek ál­tal la­kott leg­na­gyobb vá­ro­sa, 1277-ben a ma­gyar ki­rály iránt ta­nú­sí­tott hű­sé­géért ka­pott sza­bad ki­rá­lyi vá­ro­si ran­got. Az

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.