rubicon

A Hétfői Szabadegyetem és a III/III

18 perc olvasás

A Kádár-rendszer belső ellenzékének fórumai közül a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján kiemelkedő jelentősége volt a Hétfői Szabadegyetemnek. A rendszer tabuit kikezdő előadások, a budapesti fiatalok számára biztosított „második nyilvánosság” hamar felkeltette az állambiztonság figyelmét, majd fél évtizeden keresztül a szolgálatok tevékenységének egyik fontos célterülete volt. A rekonstruálható intézkedések kapcsán átfogó képet kaphatunk a késő Kádár-kori politikai rendőrség módszereiről és a pártállami diktatúra elnyomó mechanizmusairól.

Az 1978 au­gusz­tu­sá­ban in­du­ló, bu­da­pes­ti ma­gán­la­ká­so­kon tar­tott Hét­fői Sza­bad­egye­te­mek a – hat­va­nas-het­ve­nes év­ti­ze­dek­ben fo­lya­ma­to­san tar­tott há­zi sze­mi­ná­riu­mok­kal szem­ben – kez­det­től fog­va a szé­le­sebb hall­ga­tó­ság szá­má­ra nyi­tott előadás-so­ro­zat­ként mű­köd­tek. Bár a szer­ve­zők, előadók kö­zül töb­be­ket már ko­ráb­ban is meg­fi­gye­lés alatt tar­tot­tak, az üggyel kap­cso­la­tos Dok­tor fe­dő­ne­vű bi­zal­mas nyo­mo­zás csak 1978. de­cem­ber 12-én in­dult meg az ál­lam­biz­ton­sá­gi fő­cso­port­fő­nök­sé­gen. En­nek cél­sze­mé­lye az el­ső előadó, a MTA Tör­té­net­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­ben dol­go­zó Sza­bó Mik­lós volt. Té­zi­seit az ál­lam­biz­ton­sá­gi szak­vé­le­mény lé­nye­gé­ben rend­szer­el­le­nes­ség­gel vá­dol­ta: „a szov­jet po­li­ti­kai fej­lő­dés mint frak­ciók har­cá­nak

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.