rubicon

A hagyomány fogságában

A kétpártrendszer Nagy-Britanniában
18 perc olvasás
Nagy-B­ri­tan­nia jog­gal le­het büsz­ke ar­ra, hogy út­tö­rő sze­re­pet ját­szott a pol­gá­ri de­mok­rá­cia egyik vi­lág­szer­te tisz­telt és utá­noz­ni pró­bált vál­to­za­tá­nak, a „west­mins­te­ri mo­dell­nek” a meg­te­rem­té­sé­ben. Az ide ve­ze­tő út egyik leg­lé­nye­ge­sebb ele­me a mo­dern több­párt­rend­szer kiépí­té­se volt. En­nek so­rán a bri­tek ki­jár­ták az ér­de­kek fo­lya­ma­tos egyez­te­té­sé­nek is­ko­lá­ját, és az ál­lam­pol­gá­ri rész­vé­tel­re ala­po­zó­dó po­li­ti­kai kul­tú­ra meg­gyö­ke­rez­te­té­sé­vel biz­to­sí­tot­ták a ver­sen­gés el­vé­re épü­lő in­téz­mény­rend­szer za­var­ta­lan mű­kö­dé­sé­nek elő­fel­té­te­leit. Ang­lia igen je­len­tős sze­re­pet ját­szott „in­téz­mény­ex­por­tőr­ként” is: párt­rend­sze­ré­nek sa­já­tos vo­ná­sait jó né­hány volt gyar­ma­tán pró­bál­ták meg­ho­no­sí­ta­ni.

Az

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.