rubicon

A Habsburgok és a legitimisták

7 perc olvasás

A ma­gyar po­li­ti­kai élet­ben nem túl nép­sze­rű Habs­burg-pár­ti gon­do­lat egyet­len kép­vi­se­lő­je a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti le­gi­ti­miz­mus volt. A kez­det­ben IV. Ká­roly trón­já­nak visszaál­lí­tá­sáért küz­dő ki­rály­pár­ti moz­ga­lom az utol­só ko­ro­nás Habs­burg ha­lá­la után an­nak fiát, II. Ot­tót is­mer­te el tör­vé­nyes ma­gyar trón­örö­kös­nek. Mi­vel a di­nasz­tiá­val szem­be­ni el­len­szenv nem csök­kent a Hor­thy-kor­szak­ban, így a res­tau­rá­ciós kí­sér­le­tek­től a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú vé­géig év­ti­zed­ről év­ti­zed­re csök­kent az ural­ko­dó­csa­lád­ra va­ló konk­rét hi­vat­ko­zás.

A ma­gyar tör­té­ne­lem egyet­len, po­li­ti­kai, tár­sa­dal­mi és kul­tu­rá­lis szem­pont­ból egyaránt vál­lal­tan Habs­burg-ba­rát je­len­sé­ge a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti le­gi­ti­miz­mus volt. Az év­szá­za­dos füg­get­len­sé­gi tö­rek­vé­sek és a ma­gyar nem­ze­ti gon­dol­ko­dás­ba be­leivó­dott Habs­burg-el­le­nes­ség azon­ban ne­héz hely­zet­be hoz­ta a Hor­thy-kor­szak ki­rály­pár­ti moz­gal­mát. An­nak el­le­né­re ugyanis, hogy az oszt­rák ere­de­tű di­nasz­tia volt a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.