rubicon

A háború sötét arcai

Adalékok a II. világháború mentalitástörténetéhez
1 perc olvasás

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú ál­do­za­tai­nak szá­ma tíz­sze­re­se az el­ső vi­lág­há­bo­rúé­nak, és a ha­lot­tak több­sé­ge, össze­sen 28 mil­lió fő ci­vil ál­do­zat volt. Az el­ké­pesz­tő vesz­te­sé­gek el­sőd­le­ges oka az volt, hogy eb­ben a fegy­ve­res konf­lik­tus­ban tel­je­se­dett ki leg­job­ban a to­tá­lis há­bo­rú. Front és hát­or­szág sok­szor nem volt meg­kü­lön­böz­tet­he­tő. A Szov­jetunió és Ju­go­szlá­via meg­szállt te­rü­le­tei­nek je­len­tős ré­szén ke­gyet­len par­ti­zán­há­bo­rú tom­bolt, Né­metor­szág­ban és a ke­le­ti te­rü­le­te­ken zaj­lott a zsi­dó­ság fi­zi­kai meg­sem­mi­sí­té­se, az an­gol–ame­ri­kai bom­bá­zó­kö­te­lé­kek ter­ror­tá­ma­dá­sai­nak Né­metor­szág­ban több mint 600 000 em­ber esett ál­do­za­tául, de a né­met lé­gie­rő sem kí­mél­te a ci­vil cél­pon­to­kat. A há­bo­rú for­ga­ta­ga élet­kor­tól füg­get­le­nül bár­kit be­szip­pant­ha­tott: 13-15 éves gye­re­kek a fron­ton és a hát­or­szág­ban is be­ve­tés­re ke­rül­het­tek. A há­bo­rús ge­ne­rá­ció tag­jai kö­zül ma már egy­re ke­ve­seb­ben van­nak élet­ben. Tá­vo­zá­suk­kal azok az em­lé­kek is el­hal­vá­nyul­nak, ame­lyek a tör­té­ne­lem ed­dig leg­ször­nyűbb fegy­ve­res össze­csa­pá­sá­hoz kap­cso­lód­nak. A ma em­be­re ne­he­zen tud­ja el­kép­zel­ni, hogy mi­lyen ér­zés, ha va­la­ki fo­lya­ma­to­san, he­te­ken ke­resz­tül élet­ve­szély­től ret­teg­ve, éhez­ve, a legele­mibb hi­gié­niai fel­té­te­lek nél­kül kény­te­len el­vi­sel­ni a há­bo­rút. A ná­ciz­mus terv­sze­rű nép­ir­tá­sai, a ma­gyar meg­szál­lók te­vé­keny­sé­ge, a szov­jet had­se­reg ki­csa­pon­gá­sai kü­lön­bö­ző mér­ték­ben ugyan, de egyaránt em­ber­te­len ál­la­po­tok­hoz ve­zet­tek. En­nek is­me­re­te nél­kül nem is­mer­he­tő meg a há­bo­rú men­ta­li­tás­tör­té­ne­te. Szo­mo­rú ak­tua­li­tást ad en­nek, hogy 1945 óta a fegy­ve­res konf­lik­tu­sok egy­re több ci­vil ál­do­za­tok követelnek, a 20. szá­zad má­so­dik fe­lé­nek és az új év­szá­zad el­ső öt évé­nek ti­pi­kus há­bo­rú­ja a par­ti­zán­harc. En­nek kö­vet­kez­mé­nyei­vel a bé­ké­ben élő ol­va­só csak az új­sá­gok ste­ril hír­adá­sai­ból ér­te­sül­het. Csak né­hány év­ti­zed telt el, de ma már el­kép­zel­ni is ne­héz, hogy az ef­faj­ta há­bo­rú ma­gya­ro­kat ál­do­zat­ként és tet­tes­ként is érin­tett. 

EZ

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.