rubicon

A gyilkosság a Mohács előtti Magyarországon

7 perc olvasás
Az em­ber­ölés a Cor­pus Ju­ris­ban

Az em­ber­ölés (ho­mi­ci­di­um) bűn­cse­lek­mé­nye az Ár­pád-há­zi ki­rá­lyok ko­rá­ban úgy­ne­ve­zett ma­gán­bűn­cse­lek­mény­nek szá­mí­tott. Ma­gán­bűn­cse­lek­mé­nyek ese­té­ben az ál­lam (a ki­rá­lyi ha­ta­lom) úgy te­kin­tett a de­lik­tum­ra, mint a ma­gá­no­sok kö­zöt­ti jó vi­szony (ún. ma­gán­bé­ke) meg­sér­té­sé­re. A ki­rály – rész­ben az ősi jog­ra te­kin­tet­tel, rész­ben az ez­red­for­du­ló eu­ró­pai jog­fel­fo­gá­sát kö­vet­ve – e prob­lé­mák ren­de­zé­sét a fe­lek­re hagy­ta. Nem fe­led­he­tő az a ne­héz jo­gal­ko­tó­i-­jo­gal­kal­ma­zói szi­tuá­ció sem, mely­be a po­li­ti­kai rend­szer­vál­tást vég­re­haj­tó ki­rá­lyi ha­ta­lom – a ke­resz­tény ál­lam megala­pí­tá­sá­val s a ke­resz­tény eu­ró­pai ér­ték­rend el­fo­ga­dá­sá­val – ke­rült. A si­ke­res vég­re­haj­tás egyik le­het­sé­ges mód­ja volt, hogy az ősi jog le­he­tő leg­több ele­mét érin­tet­le­nül hagy­va vagy leg­fel­jebb cse­kély mér­ték­ben mó­do­sít­va, egy­faj­ta le­gi­ti­má­ciós cél­lal a tár­sa­da­lom ke­ze­lé­sé­re bíz­ta. A prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz ki­vá­ló hát­te­ret biz­to­sí­tott a ko­ra­be­li eu­ró­pai kon­cep­ció, mely köz­bűn­cse­lek­mé­nyek­re és ma­gán­bűn­cse­lek­mé­nyek­re osz­tot­ta fel a bün­te­ten­dő jog­el­le­nes ma­ga­tar­tá­sok kö­rét. A „köz­rend”, a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.