rubicon

A francia–német tandem

Az integrációt dinamizáló kapcsolat
14 perc olvasás

A fran­cia–né­met kap­cso­la­tok 40 éve a sta­bil és ki­szá­mít­ha­tó eu­ró­pai po­li­ti­ka struk­tu­rá­lis alap­ját ké­pe­zi, s nincs még két olyan ál­lam, amely an­nak he­lyé­be lép­het­ne. So­kan mégis fel­te­szik a kér­dést: va­jon Pá­rizs és Ber­lin vi­szo­nya a hu­szon­öt tag­ál­lam­ra bő­vü­lő EU-ban is meg­ma­rad-e? Va­jon a ki­bő­vü­lés­sel nem ke­let­kez­nek-e in­kább a vál­to­zó po­li­ti­kai kér­dé­sek­nek meg­fe­le­lő vál­to­zó po­li­ti­kai koa­lí­ciók?

2003. ja­nuár 22-én a fran­cia nem­zet­gyű­lés és a né­met Bun­destag kép­vi­se­lői ün­ne­pi ülés­re ül­tek össze Versailles-ban. Az al­kal­mat az Elysée-szerződés aláírá­sá­nak 40. év­for­du­ló­ja szol­gál­tat­ta, amely a két or­szág kü­lön­le­ges kap­cso­la­tá­nak alap­jait ve­tet­te meg, s azo­kat a nyu­gat-­eu­ró­pai in­teg­rá­ció stra­té­giai szö­vet­sé­gé­nek rang­­já­ra emel­te. A szín­hely meg­vá­lasz­tá­sa ko­ránt­sem volt vé­let­len, eh­hez a hely­hez pozi­tív és ne­ga­tív tör­té­nel­mi em­lé­kek egyaránt fű­ződ­nek mind­két or­szág szá­má­ra: 1871-ben a fran­cia ve­re­ség nyo­mán itt kiál­tot­ták ki a né­met egy­ség­ál­lam meg­va­ló­sí­tá­sát je­len­tő csá­szár­sá­got, majd az el­ső vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tően Versailles a né­me­tek sze­mé­ben a vég­ze­tes­nek bi­zo­nyult

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.