rubicon

A Forgószél hadművelet

A szovjet hadsereg bevetése Magyarországon
6 perc olvasás

Hruscsov 1956-ig több ízben kifejtette, hogy Magyarországon adott esetben készek minden eszközt felhasználni. Az 1955 szeptemberében Magyarországon felállított szovjet különleges hadtest rendeltetése a magyar csapatokkal együttműködésben az osztrák határ lezárása, védelme, a szovjet csapatok kivonása esetén a közlekedési útvonalak biztosítása volt. A hadtest a vezérkar útján a szovjet fegyveres erők miniszterének volt alárendelve. A hadtest állományába a 2. és 17. gépesített gárdahadosztály, a 195. vadászrepülő, a 177. bombázórepülő hadosztály, a 20. pontonos hidász ezred, valamint légvédelmi, fegyvernemi és más szakcsapatok kerültek.

A Hullám fedőnevű terv 

A had­test pa­rancs­no­ka már 1956 jú­liu­sá­ban pa­ran­csot ka­pott: az alap­ren­del­te­tés el­le­né­re ké­szít­sen ter­vet a szov­jet csa­pa­tok­nak „a szo­cia­lis­ta tár­sa­dal­mi rend fenn­tar­tá­sa, vé­del­me, adott eset­ben hely­reál­lí­tá­sa” ér­de­ké­ben tör­té­nő al­kal­ma­zá­sá­ra. A terv a Vol­na – Hul­lám – fe­dő­ne­vet kap­ta. 

Ok­tó­ber 23-án Bu­da­pes­ten a rá­dió épü­le­té­nél el­dör­dü­lő, ha­lá­los ál­do­za­to­kat is kö­ve­te­lő sor­tűz ha­tá­sa alól felocsú­dó tö­meg egy ré­sze elin­dult fegy­vert sze­rez­ni, hogy erő­vel sze­rez­zen ér­vényt kö­ve­te­lé­sei­nek, és vé­de­kez­ni tud­jon az erő­sza­kot al­kal­ma­zó ha­ta­lom

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta