rubicon

A felzárkóztatás problémái

23 perc olvasás

Az eu­ró­pai in­teg­rá­ciós fo­lya­mat egyik lé­nye­ges ve­tü­le­te az egyes or­szá­gok és ré­giók kö­zött fennál­ló fej­lett­sé­gi kü­lönb­sé­gek mér­sék­lé­se és a ke­vés­bé fej­lett tér­sé­gek fel­zár­kó­zá­sá­nak elő­se­gí­té­se. A jö­ve­de­lem- és élet­szín­vo­nal­be­li kü­lönb­sé­gek csök­ken­té­se nél­kül az egész in­teg­rá­ció jö­vő­je ke­rül­ne ve­szély­be, hi­szen az unió kü­lön­bö­ző ré­giói­ban élő em­be­rek hosszabb tá­von el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tar­ta­nák, hogy je­len­tő­sen el­té­rő fel­té­te­lek kö­zött él­je­nek. 

Az Eu­ró­pai Unió ta­gor­szá­gai és ré­giói kö­zött je­len­tős fej­lett­sé­gi kü­lönb­sé­gek áll­nak fenn a ver­seny­ké­pes­sé­get nagy­ban be­fo­lyá­so­ló kö­rül­mé­nyek­ben. Az inf­ra­struk­tu­rá­lis el­lá­tott­ság, a mun­ka­erő kép­zett­sé­gi szint­je és a ku­ta­tás-fej­lesz­té­si hát­tér kiépült­sé­ge te­rén meg­lé­vő el­ma­ra­dás ko­moly ne­héz­sé­ge­ket okoz­hat az egy­sé­ges piac elő­nyei­nek kiak­ná­zá­sá­ban, az in­teg­rá­ciós fo­lya­mat­ba va­ló si­ke­res be­kap­cso­ló­dás­ban. Ezek a kö­rül­mé­nyek csakis egy

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.