rubicon

A felső 4000

A társadalmi hierarchia csúcsán
10 perc olvasás

Az ural­ko­dó osz­tály mar­xis­ta fo­gal­ma nem fe­je­zi ki pon­to­san a tár­sa­dal­mi hie­rar­chia va­ló­sá­gát, mi­vel a tár­sa­dal­mi kü­lönb­sé­ge­ket egyes-e­gye­dül a tu­laj­don­vi­szo­nyok­ból ere­dez­te­ti. Fel­te­he­tő vi­szont a kér­dés: min­den tu­laj­do­no­si cso­por­tot az ural­ko­dó osz­tály­hoz kell-e so­rol­nunk? Ha nem, ak­kor hol húz­ha­tó meg a tu­laj­do­no­sok kö­rén be­lü­li ha­tár az ural­ko­dó és az alat­ta ál­ló osz­tá­lyok kö­zött. Mindezen ne­héz­sé­gek ki­kü­szö­bö­lé­sét ígé­ri az elit fo­gal­má­nak hasz­ná­la­ta a tár­sa­da­lom struk­tú­rá­ját vizs­gál­va. Így ju­tunk el vé­gül ah­hoz a szűk sze­mé­lyi és csa­lá­di kör­höz, amely a leg­kü­lön­bö­zőbb ha­tal­mi és ural­mi po­zí­ció­kon szo­kott osz­toz­ni. 

A társadalmi hierarchia csúcsán állók kétségkívül erőfölényt élveztek a társadalom többi csoportjával szemben. Ennek a politikai akarat monopolizálása (politikai elit), netán az anyagi javak kisajátítása (arisztokrácia, gazdasági elit) vagy pedig a javak elosztásában érvényesített fölény (menedzserek, értelmiségi elit)

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.