rubicon

A drákói szigor

Tévhitek a görög történelemben
23 perc olvasás

A gö­rög tör­té­ne­lem mí­to­szait, alap­ta­lan hí­resz­te­lé­seit ma­guk a gö­rö­gök hoz­ták lét­re több­nyi­re po­li­ti­kai okok­ból. 

Az athé­niak pél­dául mi­nél ősibb idők­re sze­ret­ték vol­na vissza­ve­zet­ni a de­mok­rá­ciát, ezért a szó­no­kok elő­ször Szo­lón, majd Thé­szeusz ki­rály ko­rá­ra tet­ték an­nak meg­szü­le­té­sét. A nép­gyű­lés kö­zön­sé­ge pe­dig hitt ne­kik, hi­szen a leg­több athé­ni nem volt olyan hely­zet­ben, hogy sze­mé­lye­sen utá­naol­vas­has­son a tör­té­net­írók mű­vei­ben. Ezért ta­lál­hat­juk meg a leg­több tör­té­nel­mi té­ve­dést az óko­ri for­rá­sok­ban, ame­lyek több száz esz­ten­dő­vel a be­mu­ta­tott ese­mé­nyek után ke­let­kez­tek. A mai tör­té­nész felada­ta ki­szűr­ni a tör­té­nel­mi mí­to­szok­ból azo­kat az ada­to­kat, ame­lyek­ben meg­bíz­ha­tunk.

Hellasz és Görögország

Az 1821. már­cius 25-én ki­rob­bant tö­rök­el­le­nes fel­ke­lés a mai szá­raz­föl­di Gö­rögor­szág te­rü­le­té­nek nagy ré­szét fel­sza­ba­dí­tot­ta, és 1822. ja­nuár 22-én

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.