rubicon

A dákoromán elmélet

Dacia őslakossága a 2–6. században a romániai történetírás szemlélete szerint
29 perc olvasás

Du­mit­ru Pro­ta­se, a ko­lozs­vá­ri Ba­bes-­Bo­lyai Egye­tem nyu­gal­ma­zott pro­fesszo­ra, a dák–ró­mai–ro­mán kon­ti­nui­tás el­mé­le­té­nek egyik legis­mer­tebb kép­vi­se­lő­je, ki­vá­lóan tud ma­gya­rul. Cik­két ro­má­nul ír­ta, de a ma­gyar for­dí­tást sze­mé­lye­sen el­lenőriz­te, így az ma­ra­dék­ta­la­nul tük­rö­zi el­kép­ze­lé­seit. Azért kér­tük fel Pro­ta­se pro­fesszort, hogy ír­jon ku­ta­tá­sai­ról össze­fog­la­lást a Ru­bi­con szá­má­ra, mert Ma­gyaror­szá­gon min­dig csak a kon­ti­nui­tásel­mé­let kri­ti­káit ol­vas­hat­juk, an­nak kép­vi­se­lői ed­dig nem kap­tak ná­lunk le­he­tő­sé­get né­ze­teik ki­fej­té­sé­re. Ezt az al­kal­mat an­nak re­mé­nyé­ben biz­to­sít­juk szá­má­ra, hogy a ro­mán fo­lyó­ira­tok is ha­son­ló mó­don fog­ják kö­zöl­ni a ma­gyaror­szá­gi ku­ta­tók írá­sait. A mi ál­lás­pon­tun­kat az aláb­bi köny­vek tük­rö­zik legin­kább: Vé­kony Gá­bor: Dá­kok, ró­maiak, ro­má­nok (1989); Gottf­ried Schramm: Ko­rai ro­mán tör­té­ne­lem (1997).

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.