rubicon

A cser­kész­moz­ga­lom élén

13 perc olvasás

Szá­mos tevékenysé­ge kö­zül ta­lán a cser­ké­szet az, amely a leg­szo­ro­sab­ban össze­fo­nó­dott Te­le­ki ne­vé­vel. Ez nem vé­let­len. Te­le­ki már éle­té­ben va­ló­sá­gos kul­tusz tár­gya volt a cser­kész­-saj­tó­ban és a csa­pa­tok­nál. 

Em­lé­két új­ság­cik­kek és ri­tuá­lék tö­me­ge, or­szá­gos cser­kész­ria­dók, em­lék­tú­rák, bro­sú­rák tet­ték ma­ra­dan­dó­vá, sőt 1941-ben hegy­­csú­csot is el­ne­vez­tek ró­la a Ke­le­men-ha­va­sok­ban.

Azok, akik részt vet­tek a kor­ban cser­kész­nagy­­ha­ta­lom­nak szá­mí­tó Ma­gyaror­szág egyik leg­di­na­mi­ku­sabb if­jú­sá­gi moz­gal­má­ban, ter­mé­sze­te­sen ápol­ják em­lé­két. Az em­lé­ke­zés ter­mé­sze­té­nél fog­va vol­ta­kép­pen homály­ban ma­rad Te­le­ki cser­kész­te­vé­keny­sé­gé­nek va­ló­di tar­tal­ma.

A ma­gyar cser­kész­moz­ga­lom kez­de­tei a há­bo­rú előtt­re nyúl­tak vissza. Ám a há­bo­rú ala­po­san meg­té­páz­ta a so­ro­kat, s 1919 ké­ső nya­ra–ko­ra

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.