rubicon

A csendőrség a Szálasi-uralom alatt

9 perc olvasás

A Nyi­las­ke­resz­tes Párt – Hun­ga­ris­ta Moz­ga­lom­nak a rend­­őr­ség és a csend­őr­ség szer­ve­ze­té­re, irá­nyí­tá­sá­ra vo­nat­ko­zó elgon­do­lá­sai csak ak­kor kezd­tek for­má­lód­ni, majd mindin­kább konk­re­ti­zá­lód­ni, ami­kor a párt ve­ze­té­se úgy lát­ta, kö­zel áll ah­hoz, hogy – a né­met „nagy­po­li­ti­ka” ke­gyei­ből – kor­mány­al­ko­tó té­nye­ző­vé vál­has­son. 

A hun­ga­ris­ták rend­vé­del­mi el­kép­ze­lé­sei

Ahogy 1944 nyár­utó­ján a né­me­tek szá­má­ra mindin­kább vi­lá­gos­sá vált, hogy szük­ség le­het Szá­la­si­ra és moz­gal­má­ra, a pár­ton be­lül is egy­re in­kább elő­tér­be ke­rül­tek a rend­vé­del­mi szer­vek­kel kap­cso­la­tos konk­rét el­kép­ze­lé­sek. A nyi­la­sok tud­ták: ha­tal­muk meg­tar­tá­sá­hoz szük­sé­gük van a rend­vé­del­mi szer­vek­re. Amel­lett, hogy a „ha­gyo­má­nyos” tes­tü­le­tek fon­tos po­zí­ciói­ban sze­mély­cse­ré­ket ter­vez­tek, az ál­lam­biz­ton­sá­gi és kar­ha­tal­mi te­rü­le­te­ken új ala­po­kon új szer­ve­ze­tek felál­lí­tá­sá­nak igé­nye kör­vo­na­la­zó­dott.

A né­me­tek­kel elő­ze­te­sen több al­ka­lom­mal egyez­te­tett kor­mány­lis­ták csak­nem va­la­mennyi vál­to­za­tá­ban Vaj­na Gá­bor sze­re­pelt belügy­mi­nisz­ter­ként, ami egyér­tel­műen ar­ra utal, hogy a párt rend­vé­del­mi „il­le­té­ke­se” eb­ben az idő­szak­ban ő volt. Elő­é­le­té­ből adó­dóan úgy

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.